Със съдействието на
Редовно заседание на Общото събрание на Сдружение „МИГ – Берковица и Годеч“

На 19 април 2017 г. от 16:00 часа в Заседателна зала на Общинска администрация Берковица се проведе редовно заседание на Общото събрание на Сдружение „Местна инициативна група – Берковица и Годеч“. Съгласно предварително обявения дневен ред, на събранието бяха приети Годишен доклад за дейността на Сдружението и годишния финансов отчет за 2016 година. Общото събрание одобри бюджета на МИГ за 2017 година и прие план за дейностите, които включват редица информационни и обучителни мероприятия. През 2017 г. местните лидери, представители на уязвимите групи от населението, младежи, предприемачи ще имат възможност да се включат в безплатни обучения по следните теми:

 • „Създаване и развитие на бизнес идея. Как да започна собствен бизнес“;
 • „ИТ в бизнеса – Маркетинг по интернет“;
 • „Изпълнение и управление на проект“;
 • „Използване на наличния потенциал за производство, билкосъбиране, преработка и разпространение на култивирани и диворастящи билки, горски плодове и гъби на територията на МИГ“

Общото събрание взе и решение за членство в Сдружение „Асоциация Национална Лидер Мрежа“.

„МИГ – Берковица и Годеч“ планира да проведе прием на проекти по мерки от одобрената Стратегия за ВОМР, съгласно индикативна годишна работна програма за 2017 г.

Код на мярката

Наименование на процедурата Общ размер на безвъзмездната финансова помощ (в лв.) Допустими кандидати
19.2-4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ 450 000 лв. Земеделски производители, които имат икономически размер на стопанството не по-малко от левовата равностойност на 8000 евро измерен в стандартен производствен обем
19.2-4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ 190 000 лв. Земеделски стопани;

Признати групи или организации на производители или такива, одобрени за финансова помощ по мярка 9;

ЕТ и ЮЛ, различни от посочените

19.2-6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ 450 000 лв. Земеделски стопани или микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията, както и физически лица, регистрирани по Закона за занаятите
19.2-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ 300 000 лв. Общини Берковица и Годеч – за всички допустими дейности;

Юридически лица с нестопанска цел за дейности, свързани със социалната и спортната инфраструктура и културния живот;

Читалища за дейности свързани с културния живот.

19.2-8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти“ 100 000 лв.

Физически и юридически лица и местни поделения на вероизповеданията, собственици на горски територии;  Общини, собственици на горски територии;  Сдружения на частни собственици на горски територии или общини;  МСП;

Горски стопани, доставчици на услуги

Събранието бе ръководено от инж. Милчо Доцов – Председател на УС на МИГ, който призова към инициативност и предприемчивост за успешното усвояване на одобрения общ бюджет за проекти в размер на 2 933 745 лева и постигане целите на Стратегията за ВОМР, финансирана по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., с финансовата подкрепа на Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони.

Подробна информация се публикува на интернет страницата на МИГ – Берковица и Годеч: www.mig-bg.org

Информация и консултации може да бъдат получени и в офиса на „МИГ – Берковица и Годеч“ на адрес: гр. Берковица, ул. “Д-р Иван Панов“ № 1, ет. 3, стая 305 и в изнесено работно място на адрес: гр. Годеч, ул. „Република“ №1, стая 302.

Удължаване срока за подаване на документи за кандидатстване на външни експерти-оценители

На основание Решение от Протокол № 53 от 13.02.2017 г. на Управителния съвет на Сдружение „МИГ – Берковица и Годеч” и Заповед № 01/14.02.2017 г., изменена със Заповед № 06/10.04.2017 г., е удължен срокът за подаване на документи за кандидатстване на външни експерти-оценители за участие в Комисия за избор на проекти /КИП/ и извършване на техническа оценка на проектни предложения, подадени в „МИГ – Берковица и Годеч“ до 31.07.2017 г. – 17:00 часа, вместо до 13.04.2017 г.

Резултатите и класирането на кандидатите външни експерти-оценители, ще бъде оповестен на 25.08.2017 г., вместо до 19.05.2017 г., при спазване на реда за провеждане на конкурса, съгласно Вътрешните правила за избор на външни експерти-оценители  по проекти на СВОМР на „МИГ – Берковица и Годеч“, приети с Протокол № 53/13.02.2017 г. на УС на Сдружението.

Документите ще се приемат в офиса на Сдружение „МИГ – Берковица и Годеч“ на адрес: гр. Берковица, ул. „Д-р Иван Панов“ № 1, ет. 3, стая 305, в срок до 17:00 часа на 31.07.2017 г.

Обява за конкурс на външни експерти оценители

Удължаване срока за подаване на документи за кандидатстване на външни експерти

Удължаване срока за подаване на документи за кандидатстване на външни експерти-оценители

На основание Решение от Протокол № 53 от 13.02.2017 г. на Управителния съвет на Сдружение „МИГ – Берковица и Годеч” и Заповед № 01/14.02.2017 г., изменена със Заповед № 06/10.04.2017 г., е удължен срокът за подаване на документи за кандидатстване на външни експерти-оценители за участие в Комисия за избор на проекти /КИП/ и извършване на техническа оценка на проектни предложения, подадени в „МИГ – Берковица и Годеч“ до 31.07.2017 г. – 17:00 часа, вместо до 13.04.2017 г.

Резултатите и класирането на кандидатите външни експерти-оценители, ще бъде оповестен на 25.08.2017 г., вместо до 19.05.2017 г., при спазване на реда за провеждане на конкурса, съгласно Вътрешните правила за избор на външни експерти-оценители  по проекти на СВОМР на „МИГ – Берковица и Годеч“, приети с Протокол № 53/13.02.2017 г. на УС на Сдружението.

Документите ще се приемат в офиса на Сдружение „МИГ – Берковица и Годеч“ на адрес: гр. Берковица, ул. „Д-р Иван Панов“ № 1, ет. 3, стая 305, в срок до 17:00 часа на 31.07.2017 г.


На основание Решение от протокол № 53 от 13.02.2017 г. на Управителния съвет на Сдружение „МИГ – Берковица и Годеч” и Заповед № 01/14.02.2017 г. на Председателя на УС, и във връзка с необходимостта от наемане на външни експерти- оценители, за участие в Комисия за избор на проекти (КИП) и извършване на техническа оценка на проектни предложения, подадени към „МИГ-Берковица и Годеч”, прилагаща Стратегия за ВОМР по споразумение РД 50-141/21.10.2016 г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата на развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

СДРУЖЕНИЕ „МИГ- БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ”

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ВЪНШНИ ЕКСПЕРТИ – ОЦЕНИТЕЛИ

 1. Външни експерти – оценители осъществяват експертна оценка и класиране на подадените проектни предложения, съгласно определените критерии за всяка мярка, включена в Стратегията за ВОМР.
 2. Мерки от Стратегията за ВОМР на „МИГ – Берковица и Годеч“ за които се набират външни експерти – оценители

ПРИЛОЖЕНИЕ 1-Автобиография

ЗАЯВЛЕНИЕ-оценители

Декларация

Вътрешни правила

Външни оценители-обява

Покана за провеждане на редовно Общо събрание

ДО

ЧЛЕНОВЕТЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

„MИГ- БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ”

ПОКАНА

за

провеждане на редовно Общо събрание

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Управителният съвет на МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА- Берковица и Годеч, на основание чл. 26 от ЗНЮЛЦ и чл. 16 от Устава на Сдружението свиква редовно Общо Събрание на 19.04.2017 г. от 15:00 часа в гр. Берковица, Заседателна зала на община Берковица, при следния дневен ред:

 1. Приемане на Годишен доклад за дейността на Сдружението през 2016 г.;
 2. Приемане на годишен финансов отчет за 2016 г.;
 3. Приемане на план за дейността и бюджет на Сдружението за 2017 г.;
 4. Вземане на решение за членство в Асоциация Национална Лидер Мрежа.
 5. Прием на нови членове и освобождаване на стари членове;
 6. Разни;

От 10.04.2017 г. членовете на Сдружението могат да се запознаят предварително с материалите за ОС всеки работен ден от 08:30 до 10:30 часа в офиса на МИГ- Берковица и Годеч, намиращ се в гр. Берковица, ул. „Д-р Иван Панов” № 1.

При липса на кворум на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе 1 (един) час по-късно на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на явилите се членове.

 Каним всички членове да участват в Общото събрание.

Председател на УС:

/ инж.Милчо Доцов /

Информационна среща-Берковица – 17 март 2017

На 17 март 2017 г., от 11:00 часа в гр. Берковица, в „Детски център „Камбанка” се проведе информационна среща, като част от планираните дейности за популяризиране на стратегията за ВОМР на територията на нейното изпълнение по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ на ПРСР 2014-2020 г.

В срещата взеха участие 15 лица. Презентация изнесе г-жа Петя Димитрова – Експерт от екипа на МИГ. Целта на срещата бе запознаване на местните заинтересовани страни с одобрената стратегия и предстоящите дейности за 2017 г., в т.ч. индикативния график за предстоящите приеми.