Със съдействието на
За нас

СПИСЪК ОС МИГ-Берковица и Годеч

СПИСЪК УС МИГ-Берковица и Годеч

Подходът ЛИДЕР (отдолу – нагоре) се прилага на територията на община Берковица от края на 2009 година, с подписването на договор между Община Берковица, Министерство на земеделието и храните и Разплащателна агенция за предоставянето на финансова помощ по под-мярка 431-2 на Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 за изпълнението на проект № 431-2-03-17 „Придобиване на умения и постигане на обществена активност за потенциална местна инициативна група на територията на общините Берковица и Годеч”. В рамките на проекта, през декември 2010 г., е създадено Сдружение „Местна инициативна група – Берковица и Годеч” като юридическо лице с нестопанска цел, за осъществяване на обществено полезна дейност.

Сдружението успешно реализира Стратегия за местно развитие в периода 2012-2015 г. по Договор № РД50-86 от 13.06.2012 г., като изпълнението на Стратегията осигури на Екипа административен опит за управление, както на СМР на територията, така и на проектите към нея, и изгради капацитет и доверие у местните хора. Включването на гражданите в изпълнението на дейностите по Стратегията утвърди Сдружението като организация, работеща активно за местното устойчиво развитие и безспорно доказа ползата за територията от прилагането на подхода ЛИДЕР.

Амбицията на МИГ да работи за социално-икономическото развитие на територията на общини Берковица и Годеч, през 2016 г. продължи с изпълнението на проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от ПРСР 2014 – 2020 г. в резултат от който бе разработена Стратегия за ВОМР за периода 2016-2023 г. (по договор № РД 50-173/07.12.2015 г.). След участие в национален конкурс и съревнование с още 54 МИГ от цялата страна, Стратегията на „МИГ – Берковица и Годеч” бе одобрена.

От края на 2016 г. Сдружението изпълнява Стратегия за Водено от общностите местно развитие за периода 2016-2023 г. по споразумение № РД 50 – 141/21.10.2016 г. с Министерството на земеделието и храните за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“, с финансовата подкрепа на Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони.

Стратегията има общ бюджет за прием на проекти в размер на 2 933 745 лева, като си поставя следните основни цели и приоритети:

ВИЗИЯ: „Територията на „МИГ – Берковица и Годеч“- привлекателно място за живот и труд, развит туристически и културен център, с екологично селско стопанство и чисти производства”

 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ: Територията на МИГ – Берковица и Годеч да се превърне в динамична селска среда с подобрено качество на живот чрез стимулиране на предприемачеството и ефективно използване на местните ресурси.

Стратегията има три основни приоритета.

Първи приоритет е: Създаване на устойчива заетост и използване на местния потенциал за растеж с оглед подобряване качеството на живот и доходите на местното население.

Специфична цел 1.1 Развитие на екологично селско стопанство и утвърждаване на местния продукт чрез добавяне на стойност и маркетиране.

Специфична цел 1.2 Използване потенциала на местното културно, историческо и природно наследство за осъществяване на целогодишен туризъм.

Втори приоритет е: „Повишаване на конкурентоспособността на местната икономика и възможности за създаване на местен бизнес“

Специфична цел 2.1 Развитие на чисти индустриални производства използващи местните ресурси чрез въвеждане на ефективни техники на базата на иновации.

Специфична цел 2.2 Внедряване на съвременни технологии за лесовъдство. Търговия, преработка и маркетинг на горски продукти.

Специфична цел 2.3 Разнообразяване на местната икономика и предоставяне на качествени услуги.

Трети приоритет е: Съхраняване и опазване на околната среда и насърчаване на ресурсната ефективност, вкл. използване потенциала на културното наследство.

Специфична цел 3.1 Изграждане на рационална и жизнеспособна социална среда

Специфична цел 3.2 Опазване на природните ресурси. Осъзнаване проблемите на околната среда и подобряване на природното наследство и селския пейзаж

Специфична цел 3.3 Подобряване познаването и разбирането на културното наследство за повишаване на привлекателността на територията на МИГ Берковица и Годеч

Териториалният обхват на МИГ – Берковица и Годеч попада в административните граници на община Годеч (20 населени места) и община Берковица (20 населени места), където ще се разработват и изпълняват проектите.

В СТРАТЕГИЯТА СА ВКЛЮЧЕНИ МЕРКИ, насочени към следните потенциални кандидати:

  • Земеделски производители – физически и юридически лица;
  • Търговски дружества, еднолични търговци, кооперации и браншови сдружения, физически лица, занаятчии осъществяващи дейност в сферата на леката промишленост, услугите, туризма, търговията, първична преработка на дървесина и т.н;
  • НПО в обществена и/или частна полза, читалища, училищни настоятелства;
  • Общински администрации Берковица и Годеч
Име на мярката Общо, лева
Мерки, финансирани от ПРСР 2014-2020г. (ЕЗФРСР)
19.2-4.1. Инвестиции в земеделски стопанства 850 000,00
19.2-4.2. Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти 290 000,00
19.2-8.6. Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти 200 000,00
19.2-6.4. Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности 935 745,00
19.2-7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура 383 000.00
19.2-7.5. Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура 225 000,00
Мерки, които не са част от ПРСР 2014 – 2020 г. , но са включени в Регламент (EC) № 1305/2013 (финансирани от ЕЗФРСР)
19.2-7.6. Съхранение и приобщаване към местното културно, историческо и природно наследство 50 000.00
ОБЩО ЗА ЦЯЛАТА СТРАТЕГИЯ: 2 933 745.00