Обучения за местни лидери – земеделски производители, предприемачи и други от територията на „МИГ – Берковица и Годеч“

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ организира обучения за местни лидери – земеделски производители, предприемачи и други от територията на „МИГ – Берковица и Годеч” на следните теми: Обучение на тема: „Управление и отчитане на проекти към СВОМР на МИГ“  09 септември 2021 г. от 09:30 часа в гр. Берковица, детски център „Камбанка“; 10 септември […]

Съобщение за промяна в крайния срок за прием по процедура чрез подбор №BG06RDNP001-19.493 „МИГ-Берковица и Годеч“:- мярка 19.2-4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ към Стратегията за ВОМР на „МИГ-Берковица и Годеч“

Управителният съвет на Сдружение „МИГ-Берковица и Годеч“ взе решение за промяна на Условията за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения №BG06RDNP001-19.493  „МИГ-Берковица и Годеч“:- мярка 19.2-4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ към Стратегията за ВОМР на „МИГ – Берковица и Годеч“, финансирана по Програма за развитие на селските райони“ 2014-2020 г. Промяната касае удължаване […]

Обява за прием на проекти по мярка 19.2-7.2

Прием на проектни предложения по процедура за прием №BG06RDNP001-19.535 „МИГ-Берковица и Годеч: 19.2-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегия за водено от общностите местно развитие на „МИГ – Берковица и Годеч”, финансирана по Програма за развитие на селските райони“ 2014-2020 г.  Всички документи по мярка 19.2-7.2

Обява за прием на проекти по мярка 19.2-7.6

Прием на проектни предложения по процедура за прием №BG06RDNP001-19.534 „МИГ-Берковица и Годеч: 19.2-7.6 „Съхранение и приобщаване към местното културно, историческо  и природно наследство – Напред към наследството – наследството ни обединява“ от Стратегия за водено от общностите местно развитие на „МИГ – Берковица и Годеч”, финансирана по Програма за развитие на селските райони“ 2014-2020 г. […]

Обява за прием на проекти по мярка 19.2-4.2

Прием на проектни предложения по процедура за прием №BG06RDNP001-19.532 „МИГ-Берковица и Годеч: 19.2-4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от Стратегия за водено от общностите местно развитие на „МИГ – Берковица и Годеч”, финансирана по Програма за развитие на селските райони“ 2014-2020 г. Всички документи по мярка 19.2-4.2