Съобщение за удължаване периода на прием по мярка 19.2-4.1

Управителният съвет на Сдружение МИГ-Берковица и Годеч взе решение за промяна в крайния срок за подаване на проектни предложения  по процедура № BG06RDNP001-19.725 – мярка 19.2-4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ към Стратегията за ВОМР на МИГ – Берковица и Годеч. Крайният срок за подаване на проектни предложения по процедурата е до 17:00 часа на 08.05.2024 […]

Обява за прием на проектни предложения по мярка 19.2-4.2

Сдружение „Местна инициативна група–Берковица и Годеч“ обявява прием на проектни предложения към Стратегия за Водено от общностите местно развитие по процедура №BG06RDNP001-19.729 – мярка 19.2-4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти““. Проектните предложения по процедурата могат да бъдат подадени от кандидатите в периода на прием с начало 22.01.2024 г. и краен срок 10.03.2024 г. Всички […]

Обява за прием на проектни предложения по мярка 19.2-4.1

Сдружение „Местна инициативна група–Берковица и Годеч“ обявява прием на проектни предложения по процедура №BG06RDNP001-19.725: мярка 19.2-4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ към Стратегията за водено от общностите местно развитие на „МИГ–Берковица и Годеч“, финансирана по Програма за развитие на селските райони“ 2014-2020г. Проектните предложения по процедурата могат да бъдат подадени от кандидатите в ТРЕТИ ПЕРИОД НА […]

ПОКАНА

 ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „MИГ-БЕРКОВИЦА, ГОДЕЧ, ДРАГОМАН” ПОКАНА за провеждане на Общо събрание УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Управителният съвет на Местна инициативна група – Берковица, Годеч, Драгоман, на основание чл. 26 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел /ЗЮНЛЦ/ и чл. 16 от Устава на Сдружението, свиква редовно Общо събрание на […]

ПОКАНА

ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „MИГ-БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ” ПОКАНА за провеждане на Общо събрание УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Управителният съвет на Местна инициативна група – Берковица и Годеч, на основание чл. 26 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел /ЗЮНЛЦ/ и чл. 16 от Устава на Сдружението, свиква редовно Общо събрание на […]