Съобщение за удължаване периода на прием по мярка 19.2-7.6

Управителният съвет на Сдружение „МИГ- Берковица и Годеч“ на свое заседание, проведено на 29.09.2023 г. взе решение за удължаване периода на прием по процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.720 „МИГ-Берковица и Годеч“ – мярка 19.2-7.6 „Съхранение и приобщаване към местното културно, историческо и природно наследство – Напред към наследството – наследството ни обединява“. […]

Покана ОС на МИГ-Берковица, Годеч, Драгоман

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Управителният съвет на Местна инициативна група – Берковица, Годеч, Драгоман, на основание чл. 26 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел /ЗЮНЛЦ/ и чл. 16 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на 18.09.2023 г. от 13:00 часа в малката зала на Народно Читалище „Иван Вазов 1872″ Берковица на адрес: […]

Покана за Конференция

Уважаеми жители на Общини Берковица, Годеч и Драгоман, Каним Ви да вземете участие в организираната от МИГ конференция за представяне и обсъждане на разработената Стратегия за водено от общностите местно развитие. Конференцията ще се проведе на 18 септември 2023 г. (понеделник) от 10:00 часа в Берковица, малката зала на Народно Читалище „Иван Вазов 1872″ Берковица […]

Обява за прием на проектни предложения по мярка 19.2-4.2

Сдружение „Местна инициативна група–Берковица и Годеч“ обявява прием на проектни предложения към Стратегия за Водено от общностите местно развитие по процедура №BG06RDNP001-19.729 – мярка 19.2-4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти““. Проектните предложения по процедурата могат да бъдат подадени от кандидатите в ТРИ периода на прием: ПЪРВИ ПЕРИОД НА ПРИЕМ -Приключил ВТОРИ ПЕРИОД НА ПРИЕМ с […]