<strong>СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ</strong>

ИЗМЕНЕНИE НА ОДОБРЕНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА МИГ – БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ До всички членове, съмишленици, потенциални бенефициенти и заинтересовани лица от общини Берковица и Годеч.   Екипът на Сдружение „Местна инициативна група–Берковица и Годеч“ представя за обществено обсъждане следното предложение на изменение на Стратегията за водено от общностите местно развитие […]

Покана за провеждане на Общо събрание

ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „MИГ- БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ” П О К А Н А за провеждане на Общо събрание УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Управителният съвет на Местна инициативна група–Берковица и Годеч, на основание чл. 26 от ЗНЮЛЦ и чл. 16 от Устава на Сдружението свиква Общо Събрание на 30.11.2022 г. от 15:00 […]

Обява за прием на проектни предложения по мярка 19.2-4.1

Сдружение „Местна инициативна група–Берковица и Годеч“ обявява прием на проектни предложения по процедура №BG06RDNP001-19.582: мярка 19.2-4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ към Стратегията за водено от общностите местно развитие на „МИГ–Берковица и Годеч“, финансирана по Програма за развитие на селските райони“ 2014-2020 г. Проектните предложения по процедурата могат да бъдат подадени от кандидатите в ТРЕТИ ПЕРИОД […]

Обява за провеждане на обучения

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ организира обучения за местни лидери – земеделски производители, предприемачи и други от територията на „МИГ – Берковица и Годеч” на следните теми: Обучение на тема: „Прилагане на ПМС №160- Подготовка и изпълнение на процедури“ 05 септември 2022 г. от 09:30  часа в гр. Годеч, зала на „Синдикален дом“. 08 […]

АНКЕТА – ВЪПРОСНИК

Уважаеми дами и господа от територията на Берковица и Годеч, В рамките на Стратегията за ВОМР, МИГ–Берковица и Годеч извършва проучване и анализ на следните теми: 1)„Кръговата икономика – възможност за създаване на нови бизнеси или насърчаване на ресурсната ефективност“; 2) „Дигитализацията – възможност или препятствие“. Във връзка с това, МИГ провежда проучване сред заинтересованите страни […]

АНКЕТА – ВЪПРОСНИК

Уважаеми дами и господа от територията на Берковица и Годеч, В рамките на Стратегията за ВОМР, МИГ–Берковица и Годеч извършва проучване и анализ на следните теми: 1)„Кръговата икономика – възможност за създаване на нови бизнеси или насърчаване на ресурсната ефективност“; 2) „Дигитализацията – възможност или препятствие“. Във връзка с това, МИГ провежда проучване сред заинтересованите […]