Кръговата икономика

Дигитализацията – възможност или препятствие

Проучване на потребностите от услуги в селата и възможности за финансиране по стратегията за ВОМР на МИГ – Берковица и Годеч

Анализ на нагласите у производители, предприемачи, училища, публична администрация и т.н. за създаване на условия за сътрудничество

Проучване и анализ на възможностите за създаване на местна марка на територията на МИГ – Берковица и Годеч и ползите за всички заинтересовани страни.

Проучване и анализ на потребностите и възможностите за развитие на дейността на читалища и НПО на територията на МИГ – Берковица и Годеч

Анализ и проучване на тема: Изкуства и занаяти на територията на МИГ – Берковица и Годеч – състояние и възможности за развитие

Доклад от Проучване на възможностите за развитие на иновативни туристически услуги и атракции, анимиране на територията на МИГ – Берковица и Годеч.

Доклад от проучване и анализ на Възможностите за производство, преработка и разпространение на култивирани и диворастящи билки, горски плодове и гъби на територията на МИГ – Берковица и Годеч.

Секторен анализ на тема: „Развитие на биологичното земеделие и производството на биологични храни на територията на МИГ – Берковица и Годеч: възможности и добри Европейски практики“ с цел подобряване качеството на живот.

Аналитично проучване на тема: Социално-икономически потенциал на територията на МИГ – Берковица и Годеч за въвеждане на добавена стойност в реализацията на местни продукти с цел повишаване конкурентоспособността на територията и качеството на живот.

Секторен анализ на тема: „Развитие на  неземеделски икономически дейности на територията на МИГ – Берковица и Годеч: възможности, насоки и добри Европейски практики“.