АНКЕТА – ВЪПРОСНИК

Уважаеми дами и господа от територията на Берковица и Годеч,

В рамките на Стратегията за ВОМР, МИГ–Берковица и Годеч извършва проучване и анализ на следните теми:

 • „Проучване и анализ на потребностите и възможностите за развитие на дейността на читалища и НПО на територията на МИГ“;

 • „Проучване на потребностите от услуги в селата и възможности за финансиране по Стратегията за ВОМР“;

 • „Проучване и анализ на възможностите за създаване на местна марка на територията на МИГ–Берковица и Годеч и ползите за всички заинтересовани страни“.

Във връзка с това, МИГ провежда проучване сред заинтересованите страни на територията на МИГ чрез анкета-въпросник.

Данните от анкетата ще бъдат систематизирани и обобщени и ще бъдат използвани при изготвянето на анализите.

Молим да се включите в проучването, тъй като Вашето мнение и идеи са важни за нас!

Анкета 1 

Анкета 2


 

СЪОБЩЕНИЕ

Сдружение „МИГ-Берковица и Годеч“ реализира проект № BG05SFOP001-2.009-0131, с наименование „Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, управление и мониторинг на местната политика за развитие на туризма на територията на общини Берковица и Годеч“ .

Проектът се осъществява по Административен договор № BG05SFOP001-2.009-0131-C01/27.12.2018 г. с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

В проекта са включени 5 основни дейности:

 1. Провеждане на проучване и анализ:
  • състояние и механизми на гражданско участие в провежданата политика за развитие на туризма в двете общини; анализ на заинтересованите страни на територията на общини Берковица и Годеч и тяхната готовност за участие в процесите на вземане на решение;
  • дейността на отговорните звена от администрацията и Консултативен съвет по туризма;
  • проучване на добри практики България в провеждани местни политики за развитие на туризма;
 2. Изготвяне на модел за гражданското участие в политиката за развитие на туризма в община Берковица и община Годеч с изведени конкретни препоръки, въз основа на резултатите от анализите.
 3. Разработване на механизъм за граждански мониторинг на местната политика за туризъм, основан на информационните технологии – създаване на 2 интернет сайт (subsite) като част от сайтовете на общински администрации Берковица и Годеч.
 4. Обмяна и пренасяне на добри практики за партньорско управление.
 5. Дейности за повишаване на обществената осведоменост и насърчаване на гражданското участие – организиране и провеждане на информационни срещи за информиране на заинтересованите страни, работни групи, обществени обсъждания и конференция.

Във връзка с реализацията на дейност 1 Проучване и анализ, Ви молим да попълните анкетата от линка

Link:   https://goo.gl/forms/C7EJKPYUd79heJvP2

scroll to top