Успешно приключи проект № BG05SFOP001-2.009-0131 по ОПДУ

СДРУЖЕНИЕ

„МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ”

Приключи изпълнението на  проект № BG05SFOP001-2.009-0131 Повишаване гражданското участие в процесите на формулиране, управление и мониторинг на местната политика за развитие на туризма на територията на Община Берковица и Годеч по Оперативна програма  „Добро управление“, реализиран от Сдружение „МИГ- Берковица и Годеч“ и партньорите Община Берковица и Община Годеч.

В рамките на проектните дейности бяха разработени модел за гражданско участие в политиката за развитие на туризма в община Берковица и община Годеч с изведени конкретни препоръки  и  механизъм за граждански мониторинг на местната политика по туризъм, основан на информационните технологии – 2 интернет сайта (subsite), като част от сайтовете на общински администрации Берковица и Годеч.
На следните електронни адреси :

всички заинтересовани страни – граждани, бизнес  и неправителствени организации в сферата на туризма, представители на местната власт и други, могат да намерят материали и информация за дейността на Консултативните съвети по въпросите на туризма, програмите за развитие на туризма в двете общини, както и разработените проучвания и анализи, модел и препоръки в рамките на проекта.

Чрез сайтовете се улеснява достъпа на гражданите и гражданските организации  и до онлайн обществени обсъждания, допитвания и форуми във връзка с политиките по туризма. Предоставена е възможност всички желаещи лица да регистрират свой профил, чрез който да участват с предложения, мнения и дебати в процеса по вземане на решения от администрацията, както и да популяризират свои собствени  инициативи  и дейността си в областта на туризма.

 

                    

Проект № BG05SFOP001-2.009-0131, с наименование „Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, управление и мониторинг на местната политика за развитие на туризма на територията на общини Берковица и Годеч“ се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Сдружение „МИГ-Берковица и Годеч“ реализира проекта по Административен договор № BG05SFOP001-2.009-0131-C01/27.12.2018 г. с УО на ОПДУ с финансовата подкрепа на Европейски социален фонд.

ПАРТНЬОРИ ПО ПРОЕКТА: Община Берковица и Община Годеч

ОСНОВНА ЦЕЛ НА ПРОЕКТНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: Създаване и прилагане на ефективни модели за повишаване на участието на гражданското общество при формулирането, управлението и мониторинга на местната политика за развитие на туризма в общини Берковица и Годеч.

Специфичните цели на проекта са насочени към:

 • Разработване на ефективен модел за партньорско управление на местните политики свързани с туризма на територията на общини Берковица и Годеч, чрез включването и активното участие на заинтересованите страни – двете общински администрации, гражданско общество, бизнес и граждани в процесите на вземане на решения; посредством анализиране на настоящето състояние;
 • Постигане на открито и отговорно управление на местната политика за развитие на туризма чрез непрекъснат граждански мониторинг на дейността на консултативен съвет по туризма (КСТ) на територията на общини Берковица и Годеч;
 • Отправяне на препоръки за подобряване на процесите по вземане на решения, работата на отговорните лица и включване на гражданите при вземането на решения, изготвени въз основа на извършени проучвания и анализи; създаване на 2 бр. интернет сайта за постоянен достъп и обмяна на информация между заинтересованите страни, и непрекъснат граждански мониторинг; разпространение на добри практики.

Основни дейности по проекта:

 1. Провеждане на проучване и анализ:
  • състояние и механизми на гражданско участие в провежданата политика за развитие на туризма в двете общини; анализ на заинтересованите страни на територията на общини Берковица и Годеч и тяхната готовност за участие в процесите на вземане на решение;
  • дейността на отговорните звена от администрацията и Консултативен съвет по туризма;
  • проучване на добри практики България в провеждани местни политики за развитие на туризма;
 2. Изготвяне на модел за гражданското участие в политиката за развитие на туризма в община Берковица и община Годеч с изведени конкретни препоръки, въз основа на резултатите от анализите.
 3. Разработване на механизъм за граждански мониторинг на местната политика за туризъм, основан на информационните технологии – създаване на 2 интернет сайт (subsite) като част от сайтовете на общински администрации Берковица и Годеч.
 4. Обмяна и пренасяне на добри практики за партньорско управление.
 5. Дейности за повишаване на обществената осведоменост и насърчаване на гражданското участие – организиране и провеждане на информационни срещи за информиране на заинтересованите страни, работни групи, обществени обсъждания и конференция.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:

Реализирането на дейностите по проекта се очаква да допринесат за постигане резултатите по процедурата като:

 • се повиши взаимодействието между местната администрация, гражданите и бизнеса;
 • нарасне активността на НПО и гражданите при формулирането, изпълнението и мониторинга на местни политики и законодателство, включително чрез отправяне на препоръки за подобряване процесите по предоставяне на услуги, по-добра регулаторна среда, борба с корупцията, предотвратяване на конфликта на интереси и злоупотреба със служебно положение, спазване на етичните норми от държавните служители;
 • се подобри социално-икономическата среда на територията в резултат на по-открито и отговорно управление.

ОБЩА СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 51 440,00 лева (43 724,00 лева от Европейския социален фонд и 7 716,00 национално съфинансиране)

СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 9 месеца