Информационни срещи

В периода 26 – 27 февруари 2019 г. се проведоха информационни срещи на Сдружение МИГ-Берковица и Годеч в двата общински центъра гр. Берковица и гр. Годеч. Проведената информационна кампания имаше за цел да представи на местните заинтересовани страни стартиралата процедура за прием на проекти предложения № BG06RDNP001-19.191 “МИГ-Берковица и Годеч“: мярка 19.2-6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“.
Цели на предоставяната безвъзмездна помощ:
Подкрепа за земеделски производители и микропредприятия от територията да развият неземеделски дейности, които водят до:
 • създаване и утвърждаване на продукт, базиран на местни ресурси и иновация;
 • осигуряване на липсващи или недостатъчно развити услуги на територията в отдалечените населени места;
 • развитие на туризъм и привличане на интерес към територията;
 • осигуряване на допълнителни и стабилни доходи и създаване на нови работни места за населението.
Допустими кандидати:
За подпомагане могат да кандидатстват лица, които към датата на подаване на проектното предложение са земеделски производители или микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията, както и физически лица, регистрирани по Закона за занаятите.
При определянето на едно предприятие за микропредприятие се следва дефиницията на Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията.
Допустими дейности:
Предоставя се подпомагане за инвестиции в неземеделски дейности, които са насочени към:
 • Развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги);
 • Производство или продажба на продукти, които не са включени в Приложение 1 от Договора за функциониране на Европейския съюз (независимо от вложените продукти и материали);
 • Развитие на услуги във всички сектори (например: грижи за деца, възрастни хора, хора с увреждания, здравни услуги, счетоводство и одиторски услуги, ветеринарни дейности и услуги базирани на ИТ и др.);
 • Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление;
 • Развитие на занаяти (включително предоставяне на услуги, свързани с участието на посетители в занаятчийски дейности) и други неземеделски дейности.
Допустими разходи:
а) Изграждане, придобиване или подобренията на недвижимо имущество;
б) Закупуване, включително чрез лизинг на нови машини и оборудване до пазарната стойност на активите;
в) Общи разходи, свързани с разходите за буква „а“ и „б“, например хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост, включително проучвания за техническа осъществимост;
г) Нематериални инвестиции: придобиване и създаване на компютърен софтуер и придобиване на патенти, лицензи, авторски права и марки.
Разходите по т. “в“ не могат да надхвърлят 12 % от сумата на разходите по т. „а“, „б“ и „г“.
Период на прием: начало 30.01.2019 г. и краен срок: 17:00 часа на 29.03.2019 г.
Общия размер на разполагаемия бюджет по настоящата процедура е 935 745 (Деветстотин тридесет и пет хиляди седемстотин четиридесет и пет) лева.
Финансови параметри за проектите: от 10 000 лв. до 200 000 лв.
 • Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 7 500,00 лева
 • Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 150 000,00 лева
 
 
 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

*

scroll to top