Съобщение за обществено обсъждане на мярка 19.2-6.4

Сдружение „Местна инициативна група – Берковица и Годеч“ представя за обсъждане Насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения по мярка 19.2-6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от Стратегията за ВОМР на „МИГ – Берковица и Годеч“. Процедурата се осъществява във връзка с изпълнение на Споразумение РД 50-141/21.10.2016 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020 г., финансирана чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Целта на процедура № BG06RDNP001-19.380 е да подкрепи съществуващи и новообразувани микропредприятия и земеделски производители, за развитие на неземеделски дейности, чрез:

  • подпомагане развитието на конкурентоспособността на селските райони;
  • създаване на заетост;
  • диверсификация на неземеделските дейности;
  • развитие на технологиите в областта на „зелената икономика“, включително на енергия от ВЕИ за собствено потребление;
  • усвояване на потенциала за развитие на туризъм, съчетаващ природни и културни ценности.

Общия размер на разполагаемия бюджет за периода за прием на проектни предложения към Стратегията за ВОМР на „МИГ-Берковица и Годеч“ по настоящата процедура на мярка 19.2-6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ е в размер на 748 210,94 лева.

По процедурата е предвидено изцяло електронно подаване и оценка на проектните предложения, което ще се извършва чрез Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН 2020) с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП).

Проектът на Насоки, включващи Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях по процедура „МИГ-Берковица и Годеч мярка 19.2-6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ се публикуват на основание чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕФСУ.

Писмени предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат в срок до 13.12.2022 г. (включително) на следната електронна поща: proektmig@abv.bg, като ясно се посочва наименованието на процедурата.

Предложенията и коментарите следва да бъдат представени в свободен текст, в рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл във формат „doc” или „docx”, а не да бъдат сканирани или нанасяни в отделните документи от пакета.

Обществено обсъждане мярка 19.2-6.4


 

СЪОБЩЕНИЕ

Сдружение „Местна инициативна група – Берковица и Годеч“ представя за обсъждане Насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения по мярка 19.2-6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на „МИГ – Берковица и Годеч“. Процедурата се осъществява във връзка с изпълнение на Споразумение РД 50-141/21.10.2016 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020 г., финансирана чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Целта на процедура BG06RDNP001-19.191 „МИГ-Берковица и Годеч: 19.2-6.4 „ИНВЕСТИЦИИ В ПОДКРЕПА НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ e подкрепа за земеделски производители и микропредприятия от територията да развият неземеделски дейности, които водят до:

  • създаване и утвърждаване на продукт, базиран на местни ресурси и иновация;
  • осигуряване на липсващи или недостатъчно развити услуги на територията в отдалечените населени места;
  • развитие на туризъм и привличане на интерес към територията;
  • осигуряване на допълнителни и стабилни доходи и създаване на нови работни места за населението.

Общия размер на разполагаемия бюджет за периода за прием на проектни предложения към Стратегията за ВОМР на „МИГ – Берковица и Годеч“ по настоящата процедура на мярка 19.2-6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ е 935 745 (Деветстотин тридесет и пет хиляди седемстотин четиридесет и пет) лева.

Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е левовата равностойност на 10 000 лева, а максималният размер е левовата равностойност на 200 000 лева.

По процедурата е предвидено изцяло електронно подаване и оценка на проектните предложения, което ще се извършва чрез Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН 2020) с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП).

Проектът на Насоки, включващи Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях по процедура „МИГ-Берковица и Годеч: 19.2-6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ се публикуват на основание чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ.

Писмени предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат в срок до 16.12.2018 г. (включително) на следната електронна поща: proektmig@abv.bg, като ясно се посочва наименованието на процедурата.

Предложенията и коментарите следва да бъдат представени в свободен текст, в рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл във формат „doc”, а не да бъдат сканирани или нанасяни в отделните документи от пакета.

Съобщение-обществено обсъждане-19.2-6.4

Обществено обсъждане-19.2-6.4