Обява за конкурс на външни експерти оценители


СПИСЪК на ОДОБРЕНИТЕ кандидати за външни оценители

СПИСЪК на НЕОДОБРЕНИ кандидати за външни оценители


Удължаване срока за подаване на документи за кандидатстване на външни експерти

Удължаване срока за подаване на документи за кандидатстване на външни експерти-оценители

На основание Решение от Протокол № 53 от 13.02.2017 г. на Управителния съвет на Сдружение „МИГ – Берковица и Годеч” и Заповед № 01/14.02.2017 г., изменена със Заповед № 06/10.04.2017 г., е удължен срокът за подаване на документи за кандидатстване на външни експерти-оценители за участие в Комисия за избор на проекти /КИП/ и извършване на техническа оценка на проектни предложения, подадени в „МИГ – Берковица и Годеч“ до 31.07.2017 г. – 17:00 часа, вместо до 13.04.2017 г.

Резултатите и класирането на кандидатите външни експерти-оценители, ще бъде оповестен на 25.08.2017 г., вместо до 19.05.2017 г., при спазване на реда за провеждане на конкурса, съгласно Вътрешните правила за избор на външни експерти-оценители  по проекти на СВОМР на „МИГ – Берковица и Годеч“, приети с Протокол № 53/13.02.2017 г. на УС на Сдружението.

Документите ще се приемат в офиса на Сдружение „МИГ – Берковица и Годеч“ на адрес: гр. Берковица, ул. „Д-р Иван Панов“ № 1, ет. 3, стая 305, в срок до 17:00 часа на 31.07.2017 г.


На основание Решение от протокол № 53 от 13.02.2017 г. на Управителния съвет на Сдружение „МИГ – Берковица и Годеч” и Заповед № 01/14.02.2017 г. на Председателя на УС, и във връзка с необходимостта от наемане на външни експерти- оценители, за участие в Комисия за избор на проекти (КИП) и извършване на техническа оценка на проектни предложения, подадени към „МИГ-Берковица и Годеч”, прилагаща Стратегия за ВОМР по споразумение РД 50-141/21.10.2016 г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата на развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

СДРУЖЕНИЕ „МИГ- БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ”

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ВЪНШНИ ЕКСПЕРТИ – ОЦЕНИТЕЛИ

  1. Външни експерти – оценители осъществяват експертна оценка и класиране на подадените проектни предложения, съгласно определените критерии за всяка мярка, включена в Стратегията за ВОМР.
  2. Мерки от Стратегията за ВОМР на „МИГ – Берковица и Годеч“ за които се набират външни експерти – оценители

ПРИЛОЖЕНИЕ 1-Автобиография

ЗАЯВЛЕНИЕ-оценители

Декларация

Вътрешни правила

Външни оценители-обява

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

*

scroll to top