Обява за конкурс на външни експерти оценители

Удължаване срока за подаване на документи за кандидатстване на външни експерти

Удължаване срока за подаване на документи за кандидатстване на външни експерти-оценители

На основание Решение от Протокол № 53 от 13.02.2017 г. на Управителния съвет на Сдружение „МИГ – Берковица и Годеч” и Заповед № 01/14.02.2017 г., изменена със Заповед № 06/10.04.2017 г., е удължен срокът за подаване на документи за кандидатстване на външни експерти-оценители за участие в Комисия за избор на проекти /КИП/ и извършване на техническа оценка на проектни предложения, подадени в „МИГ – Берковица и Годеч“ до 31.07.2017 г. – 17:00 часа, вместо до 13.04.2017 г.

Резултатите и класирането на кандидатите външни експерти-оценители, ще бъде оповестен на 25.08.2017 г., вместо до 19.05.2017 г., при спазване на реда за провеждане на конкурса, съгласно Вътрешните правила за избор на външни експерти-оценители  по проекти на СВОМР на „МИГ – Берковица и Годеч“, приети с Протокол № 53/13.02.2017 г. на УС на Сдружението.

Документите ще се приемат в офиса на Сдружение „МИГ – Берковица и Годеч“ на адрес: гр. Берковица, ул. „Д-р Иван Панов“ № 1, ет. 3, стая 305, в срок до 17:00 часа на 31.07.2017 г.


На основание Решение от протокол № 53 от 13.02.2017 г. на Управителния съвет на Сдружение „МИГ – Берковица и Годеч” и Заповед № 01/14.02.2017 г. на Председателя на УС, и във връзка с необходимостта от наемане на външни експерти- оценители, за участие в Комисия за избор на проекти (КИП) и извършване на техническа оценка на проектни предложения, подадени към „МИГ-Берковица и Годеч”, прилагаща Стратегия за ВОМР по споразумение РД 50-141/21.10.2016 г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата на развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

СДРУЖЕНИЕ „МИГ- БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ”

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ВЪНШНИ ЕКСПЕРТИ – ОЦЕНИТЕЛИ

  1. Външни експерти – оценители осъществяват експертна оценка и класиране на подадените проектни предложения, съгласно определените критерии за всяка мярка, включена в Стратегията за ВОМР.
  2. Мерки от Стратегията за ВОМР на „МИГ – Берковица и Годеч“ за които се набират външни експерти – оценители

ПРИЛОЖЕНИЕ 1-Автобиография

ЗАЯВЛЕНИЕ-оценители

Декларация

Вътрешни правила

Външни оценители-обява

Сдружение „МИГ- Берковица и Годеч”

Сдружение „МИГ- Берковица и Годеч”

Членове на Управителен съвет на Сдружение „МИГ- Берковица и Годеч” Председател: инж. Милчо Михайлов Доцов – Община Берковица членове: Радослав Василев Асенов – Община Годеч Красимир Цветанов Райков – Сдружение „Физическо лице – Земеделски производител“ Гроздан Георгиев Генов – EТ „Гроздан Генов-Компас ГГГ“ Иван Димитров Димитров – Сдружение „ЕКО Берк- Мед” Весислава Иванова Методиева – Физическо лице Страхил Младенов Симов – ЕТ „Страмил – Страхил Симов“

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

*

scroll to top