Сдружение „МИГ – Берковица и Годеч“ подписа поредният Административен договор

На 18.11.2021 г. бе подписан тристранен договор между ДФ „Земеделие“, МИГ – Берковица и Годеч и земеделския стопанин Цветелин Цветков. Одобреното проектно предложение е подадено по процедура № BG06RDNP001-19.024 „МИГ – Берковица и Годеч“ – мярка 19.2-4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ към Стратегията за ВОМР на „МИГ – Берковица и Годеч“, финансирана по Програма за развитие на селските райони“ 2014-2020 г.

По проекта се предвижда внедряването на система за повишаване на селскостопанската производителност, обем на продукцията и по-ефективно използване на ресурсите в земеделско стопанство.

Общата стойност на подписания договор е 86 476,90 лв., като размера на безвъзмездната финансова помощ е 56 209,97 лв.

Към момента МИГ – Берковица и Годеч разполага с допълнителни средства по мярка 19.2-4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ и планира обявяването на приеми по същата и през 2022 година.


 

Стартира изпълнението на проект за изграждане на комплекс с ресторант, развлекателен център, зона за отдих и курортно – рекреационни дейности.

Г-жа Димитранка Каменова – председател на УС на Сдружение МИГ – Берковица и Годеч връчи договора за безвъзмездно финансиране на управителя на микропредприятие „Ла Фабрика“ ЕООД.

По проекта ще се създаде нов многофункционален обект от туристическата инфраструктура на община Берковица – съчетаващ обект за обществено хранене, базиран на традициите на кулинарното наследство в региона, предлагащ мобилни, допълнителни и нови за населеното място туристически услуги, свързани с организиране на обучения, семинари, конференции, презентации и кулинарни събития, организиране на анимационни и други тематични занимания, включително на деца и детски групи на закрито и открито.

Стойността на договора е в размер на 198 175,23 лв. Размерът на безвъзмездната финансова помощ е 140 477,06 лева, а срокът за изпълнение е до 30.06.2023 година.


Сдружение МИГ–Берковица и Годеч подписа пореден договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

Председателят на Сдружение МИГ–Берковица и Годеч Димитранка Каменова и кметът на Община Годеч Радослав Асенов подписаха административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони 2014–2020, съфинансиран от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Бенефициент по мярка 19.2-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегията за ВОМР на МИГ–Берковица и Годеч е Община Годеч.

Финансовата помощ на стойност 149 348,46 лв. се предоставя за реализиране на проект „Реконструкция на тротоарна мрежа, успоредна на път III-813 в град Годеч – о.т. 403-320 и път III – 8132 – о.т. 320 – 175“ – етап IV (от о.т. 164 до о.т. 175).


Втори подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ към стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ – Берковица и Годеч

На 06.08.2020 година, Председателят на Управителния съвет на „Местна инициативна група – Берковица и Годеч“ – Димитранка Каменова и Теодор Вълчев –  Председател на Кооперация „Каряна“ подписаха втория административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ – Берковица и Годеч по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансиран от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Безвъзмездната финансова помощ се предоставя за реализирането на одобрен проект по мярка 19.2-4.2  „Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти“ от Стратегия за водено от общностите местно развитие на „Местна инициативна група – Берковица и Годеч”.


Първи подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ към Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ – Берковица и Годеч

На 20.05.2020 г., председателя на Управителния съвет на Местна инициативна група – Берковица и Годеч–Димитранка Каменова и Елена Цветкова–собственик на фирма „Енергоимпекс“ ООД, подписаха първия административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ – Берковица и Годеч по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансиран от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Безвъзмездната финансова помощ се предоставя за реализирането на одобрен проект по мярка 19.2-8.6 – „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти”.