Сдружение МИГ–Берковица и Годеч подписа пореден договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

Председателят на Сдружение МИГ–Берковица и Годеч Димитранка Каменова и кметът на Община Годеч Радослав Асенов подписаха административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони 2014–2020, съфинансиран от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Бенефициент по мярка 19.2-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегията за ВОМР на МИГ–Берковица и Годеч е Община Годеч.

Финансовата помощ на стойност 149 348,46 лв. се предоставя за реализиране на проект „Реконструкция на тротоарна мрежа, успоредна на път III-813 в град Годеч – о.т. 403-320 и път III – 8132 – о.т. 320 – 175“ – етап IV (от о.т. 164 до о.т. 175).


 

Втори подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ към стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ – Берковица и Годеч

На 06.08.2020 година, Председателят на Управителния съвет на „Местна инициативна група – Берковица и Годеч“ – Димитранка Каменова и Теодор Вълчев –  Председател на Кооперация „Каряна“ подписаха втория административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ – Берковица и Годеч по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансиран от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Безвъзмездната финансова помощ се предоставя за реализирането на одобрен проект по мярка 19.2-4.2  „Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти“ от Стратегия за водено от общностите местно развитие на „Местна инициативна група – Берковица и Годеч”.


 

Първи подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ към Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ – Берковица и Годеч

На 20.05.2020 г., председателя на Управителния съвет на Местна инициативна група – Берковица и Годеч–Димитранка Каменова и Елена Цветкова–собственик на фирма „Енергоимпекс“ ООД, подписаха първия административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ – Берковица и Годеч по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансиран от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Безвъзмездната финансова помощ се предоставя за реализирането на одобрен проект по мярка 19.2-8.6 – „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти”.