Покана за провеждане на Общо събрание

ДО

ЧЛЕНОВЕТЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

MИГ- БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ”

 

ПОКАНА

за

провеждане на  Общо събрание

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Управителният съвет на МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – Берковица и Годеч, на основание чл. 26 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел /ЗЮНЛЦ/ и чл. 16 от Устава на Сдружението, свиква редовно Общо събрание на 19.06.2020 г. от 15:00 часа в гр. Берковица, Заседателна зала на община Берковица, пл.  Йордан Радичков № 4, при следния ДНЕВЕН РЕД:

  1. Вземане на решение за промяна на Стратегията за ВОМР на МИГ – Берковица и Годеч по чл. 10 от Споразумение № РД 50-141/21.10.2016 г.;

  2. Вземане на решение за кандидатстване на Сдружение МИГ – Берковица и Годеч с проектно предложение по процедура за подбор на проектни предложения за подготвителни дейности за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество по процедура № BG06RDNP001-19.354.

  3. Разни.

От 11.06.2020 г. членовете на Сдружението могат да се запознаят предварително с материалите за ОС всеки работен ден от 08:30 до 10:30 часа в офиса на МИГ- Берковица и Годеч, намиращ се в гр. Берковица, ул. д-р Иван Панов № 1.

При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе 1 (един) час по-късно на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на явилите се членове.

КАНИМ ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ ДА УЧАСТВАТ В ОБЩОТО СЪБРАНИЕ.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

*

scroll to top