Покана за провеждане на Общо събрание

ДО

ЧЛЕНОВЕТЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

MИГ-БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ”

ПОКАНА

за

провеждане на Общо събрание

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Управителният съвет на МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – Берковица и Годеч, на основание чл. 26 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел /ЗЮНЛЦ/ и чл. 16 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на 20.05.2021 г. от 15:00 часа в Заседателна зала на общинска администрация – Берковица, при следния ДНЕВЕН РЕД:

  1. Обсъждане и вземане на решение за промяна на стратегията за ВОМР на МИГ – Берковица и Годеч, свързана с увеличение на бюджета на СВОМР предоставен по Регламент (ЕС) 2020/2220, включително разпределение на средствата по мерките от Стратегията след проведеното обществено обсъждане;
  2. Освобождаване на стари и прием на нови членове;
  3. Разни.

От 11.05.2021 г. членовете на Сдружението могат да се запознаят предварително с материалите за ОС всеки работен ден от 08:30 до 10:30 часа в офиса на МИГ- Берковица и Годеч, намиращ се в гр. Берковица, ул. д-р Иван Панов № 1.

При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе 1 (един) час по-късно на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на явилите се членове.

 КАНИМ ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ ДА УЧАСТВАТ В ОБЩОТО СЪБРАНИЕ.

 

С уважение,

Димитранка Каменова

Председател на УС на МИГ – Берковица и Годеч

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

*

scroll to top