Покана за провеждане на Общо събрание

ДО

ЧЛЕНОВЕТЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

MИГ- БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ”

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Управителният съвет на Местна инициативна група–Берковица и Годеч, на основание чл. 26 от ЗНЮЛЦ и чл. 16 от Устава на Сдружението свиква Общо Събрание на 18.07.2022 г. от 15:00 часа в гр. Берковица, Заседателна зала на община Берковица, при следния дневен ред:

  1. Обсъждане и вземане на решение за включване в местно партньорство и подписване на партньорско споразумение;
  2. Обсъждане и вземане на решение за кандидатстване по Процедура №BG06RDNP001-19.610 по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 2020 г.
  3. Обсъждане и вземане на решение за промяна на Стратегията за ВОМР на МИГ–Берковица и Годеч по чл. 10 от Споразумение № РД 50-141/21.10.2016 г.;
  4. Обсъждане и вземане на решение за промяна в Устава на Сдружението;
  5. Разни.

От 11.07.2022 г., членовете на Сдружението могат да се запознаят предварително с материалите за ОС в офиса на МИГ–Берковица и Годеч, намиращ се в гр. Берковица, ул. ,,д-р Иван Панов” № 1.

При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе 1 (един) час по-късно на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на явилите се членове.

Каним всички членове да участват в Общото събрание.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

*

scroll to top