Покана за провеждане на Общо събрание

ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ
„MИГ- БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ”

П О К А Н А
за
провеждане на Общо събрание

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Управителният съвет на Местна инициативна група–Берковица и Годеч, на основание чл. 26 от ЗНЮЛЦ и чл. 16 от Устава на Сдружението свиква Общо Събрание на 30.11.2022 г. от 15:00 часа в гр. Берковица, Заседателна зала на община Берковица, при следния дневен ред:
1) Обсъждане и вземане на решение за промяна на стратегията за ВОМР на МИГ –Берковица и Годеч, включително разпределение на средствата по мерките от Стратегията;
2) Вземане на решение за кандидатстване на Сдружение МИГ – Берковица и Годеч с проектно предложение по процедура за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество по процедура № BG06RDNP001-19.607 по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на Местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.;
3) Разни.
От 21.11.2022 г., членовете на Сдружението могат да се запознаят предварително с материалите за ОС в офиса на МИГ–Берковица и Годеч, намиращ се в гр. Берковица, ул. ,,д-р Иван Панов” № 1.
При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе 1 (един) час по-късно на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на явилите се членове.

Каним всички членове да участват в Общото събрание.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

*

scroll to top