П О К А Н А

СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ”

организира Информационна конференция, която да представи пред общността резултатите, постигнати в рамките на реализацията на проект № BG05SFOP001-2.009-0131 Повишаване гражданското участие в процесите на формулиране, управление и мониторинг на местната политика за развитие на туризма на територията на Община Берковица и Годеч по ОП „Добро управление“.

Тема на информационна конференция: Представяне на разработения модел за гражданско участие, механизмът за граждански мониторинг и неговите функционалности, както и примери за добри практики, усвоени в процеса на реализиране на проекта.

Информационната конференция ще се проведе в гр. Берковица на 18.09.2019 г. (сряда) от 10:30 час в ресторанта на хотел „Евиа“, находящ се на ул. „Поручик Загорски“ № 12.

ЗАПОВЯДАЙТЕ!


СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ”
 гр. Берковица, ул. „д-р Иван Панов” № 1, e-mail: proektmig@abv.bg, https://www.mig-bg.org
https://www.eufunds.bg/bg


 

                                                               

П О К А Н А

СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ”

организира обществени обсъждания-дискусия за представяне и обсъждане на разработвания модел за гражданско участие в рамките на изпълнение на дейност 2: „Изготвяне на модел за гражданското участие в политиката за развитие на туризма в община Берковица и община Годеч с изведени конкретни препоръки“ по проект № BG05SFOP001-2.009-0131 Повишаване гражданското участие в процесите на формулиране, управление и мониторинг на местната политика за развитие на туризма на територията на Община Берковица и Годеч по ОП „Добро управление“.

Тема на срещите: Обсъждане на разработения модел за гражданско участие

Обществените обсъждания-дискусии ще се проведат:

 • в гр. Берковица:

дата: 19.08.2019 г., час 10:00 часа; място: детски център „Камбанка“, пл. „Йордан Радичков“ № 1;

 • в гр. Годеч:

дата: 20.08.2019 г., час: 11:00 часа, място: Заседателна зала на Община Годеч, ет. 2, пл. Свобода № 1.

ЗАПОВЯДАЙТЕ!


СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ”
 гр. Берковица, ул.„д-р Иван Панов” № 1, e-mail: proektmig@abv.bg, https://www.mig-bg.org
https://www.eufunds.bg/bg


                                                 

П О К А Н А

 

СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ”

организира работна среща в рамките на изпълнение на дейност 3: „Разработване на механизъм за граждански мониторинг на местната политика за туризъм, основан на информационните технологии – създаване на интернет сайтове (subsite)“ по проект № BG05SFOP001-2.009-0131 Повишаване гражданското участие в процесите на формулиране, управление и мониторинг на местната политика за развитие на туризма на територията на Община Берковица и Годеч по ОП „Добро управление“.

Тема на срещата: Работна среща за разработване на механизъм за граждански мониторинг–създаване на интернет сайтове (subsite) по дейност 3 

Работните срещи ще се проведат:

 • в гр. Берковица: дата: 01.08.2019 г., час 10:00 часа; място: хотел „Деметра“.
 • в гр. Годеч: дата: 02.08.2019 г., час: 11:00 часа, място: Заседателна зала на Община Годеч, ет. 2, пл. Свобода № 1.

ЗАПОВЯДАЙТЕ!                                                                   

П О К А Н А

СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ”

организира информационна среща в рамките на изпълнение на дейност 1: „Провеждане на проучване и анализ“ по проект № BG05SFOP001-2.009-0131 Повишаване гражданското участие в процесите на формулиране, управление и мониторинг на местната политика за развитие на туризма на територията на Община Берковица и Годеч по ОП „Добро управление“.

Тема на срещата: Информационна среща за разпространение на добрите практики, идентифицирани в последната част от анализа по дейност 1

 

Информационна среща ще се проведе в гр. Берковица на

дата: 19.07.2019 г.,

час 10:30 часа;

място: ресторант „Кръстева къща“.

 

ЗАПОВЯДАЙТЕ! 

                                                                         

П О К А Н А

 

Сдружение „Местна инициативна група – Берковица и Годеч“

 

организира провеждане на срещи-работни групи със заинтересованите страни във всяка от двете общини (Берковица и Годеч) в рамките на изпълнение на дейност 2: „Изготвяне на модел за гражданското участие в политиката за развитие на туризма в община Берковица и община Годеч с изведени конкретни препоръки“ по проект № BG05SFOP001-2.009-0131 Повишаване гражданското участие в процесите на формулиране, управление и мониторинг на местната политика за развитие на туризма на територията на Община Берковица и Годеч по ОП „Добро управление“.

Тема на срещите: Разработване на модел за гражданско участие съвместно със заинтересованите страни

Работните срещи ще се проведат:

 • в гр. Годеч: дата: 10.07.2019 г., час: 11:00 часа, място: Заседателна зала на Община Годеч, ет. 2, пл. Свобода № 1.
 • в гр. Берковица: дата: 11.07.2019 г., час 10:00 часа; място: ресторант на хотел „Гелов“.

ЗАПОВЯДАЙТЕ! 

П О К А Н А

СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ”

организира обществени обсъждания-дискусия за представяне и обсъждане на междинните резултати от проведени проучване и анализ на територията във връзка с реализация на дейностите по проект № BG05SFOP001-2.009-0131 „Повишаване гражданското участие в процесите на формулиране, управление и мониторинг на местната политика за развитие на туризма на територията на Община Берковица и Годеч“ по ОП „Добро управление“.

Срещите ще се проведат:

 • в гр. Годеч:

дата: 30.05.2019 г., час: 10:00 часа, място: Заседателна зала на Община Годеч, ет. 2, пл. Свобода № 1.

 • в гр. Берковица:

дата: 31.05.2019 г., час 10:00 часа; място: ресторант на хотел „Гелов“;

 

ЗАПОВЯДАЙТЕ! 

ОП „Добро управление“

               

Проект № BG05SFOP001-2.009-0131, с наименование „Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, управление и мониторинг на местната политика за развитие на туризма на територията на общини Берковица и Годеч“ се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Сдружение „МИГ-Берковица и Годеч“ реализира проекта по Административен договор № BG05SFOP001-2.009-0131-C01/27.12.2018 г. с УО на ОПДУ с финансовата подкрепа на Европейски социален фонд.

ПАРТНЬОРИ ПО ПРОЕКТА: Община Берковица и Община Годеч

ОСНОВНА ЦЕЛ НА ПРОЕКТНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: Създаване и прилагане на ефективни модели за повишаване на участието на гражданското общество при формулирането, управлението и мониторинга на местната политика за развитие на туризма в общини Берковица и Годеч.

Специфичните цели на проекта са насочени към:

 • Разработване на ефективен модел за партньорско управление на местните политики свързани с туризма на територията на общини Берковица и Годеч, чрез включването и активното участие на заинтересованите страни – двете общински администрации, гражданско общество, бизнес и граждани в процесите на вземане на решения; посредством анализиране на настоящето състояние;
 • Постигане на открито и отговорно управление на местната политика за развитие на туризма чрез непрекъснат граждански мониторинг на дейността на консултативен съвет по туризма (КСТ) на територията на общини Берковица и Годеч;
 • Отправяне на препоръки за подобряване на процесите по вземане на решения, работата на отговорните лица и включване на гражданите при вземането на решения, изготвени въз основа на извършени проучвания и анализи; създаване на 2 бр. интернет сайта за постоянен достъп и обмяна на информация между заинтересованите страни, и непрекъснат граждански мониторинг; разпространение на добри практики.

Основни дейности по проекта:

 1. Провеждане на проучване и анализ:
  • състояние и механизми на гражданско участие в провежданата политика за развитие на туризма в двете общини; анализ на заинтересованите страни на територията на общини Берковица и Годеч и тяхната готовност за участие в процесите на вземане на решение;
  • дейността на отговорните звена от администрацията и Консултативен съвет по туризма;
  • проучване на добри практики България в провеждани местни политики за развитие на туризма;
 2. Изготвяне на модел за гражданското участие в политиката за развитие на туризма в община Берковица и община Годеч с изведени конкретни препоръки, въз основа на резултатите от анализите.
 3. Разработване на механизъм за граждански мониторинг на местната политика за туризъм, основан на информационните технологии – създаване на 2 интернет сайт (subsite) като част от сайтовете на общински администрации Берковица и Годеч.
 4. Обмяна и пренасяне на добри практики за партньорско управление.
 5. Дейности за повишаване на обществената осведоменост и насърчаване на гражданското участие – организиране и провеждане на информационни срещи за информиране на заинтересованите страни, работни групи, обществени обсъждания и конференция.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:

Реализирането на дейностите по проекта се очаква да допринесат за постигане резултатите по процедурата като:

 • се повиши взаимодействието между местната администрация, гражданите и бизнеса;
 • нарасне активността на НПО и гражданите при формулирането, изпълнението и мониторинга на местни политики и законодателство, включително чрез отправяне на препоръки за подобряване процесите по предоставяне на услуги, по-добра регулаторна среда, борба с корупцията, предотвратяване на конфликта на интереси и злоупотреба със служебно положение, спазване на етичните норми от държавните служители;
 • се подобри социално-икономическата среда на територията в резултат на по-открито и отговорно управление.

ОБЩА СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 51 440,00 лева (43 724,00 лева от Европейския социален фонд и 7 716,00 национално съфинансиране)

СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 9 месеца