Проведени срещи за Обществено обсъждане

   

На 14.05.2021 г. и 17.05.2021 г. в Общините Берковица и Годеч се проведоха обществени обсъждания на проект за изменение на изпълняваната от „Местна инициативна група-Берковица и Годеч“ Стратегия за Водено от общностите местно развитие.

Изменението е в резултат от осигуреното допълнително финансиране по подхода ВОМР след одобрение на единадесето изменение на Програмата за развитие на селските райони 2014–2020 г. Допълнителните средства се предоставят във връзка с изпълнение на Регламент (ЕС) 2020/2220 на Европейския парламент и на Съвета от 23 декември 2020 година за определяне на някои преходни разпоредби във връзка с подпомагането от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) през 2021 г. и 2022 г.

Предвид това МИГ-Берковица и Годеч получава възможност за увеличение на бюджета на изпълняваната към момента Стратегия за ВОМР, за операции по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“, финансирани от ЕЗФРСР, с допълнителен размер на финансовата подкрепа до 799 000 лева и 114 000 лева по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“.

В рамките на обсъжданията, екипът на МИГ представи пред местната общност предложение за изменение на Стратегията отнасящо се до разпределение на средствата по мерките. На участниците беше предоставена възможност да изкажат мнения и предложения за разпределението на средствата, като всички присъстващи се обединиха в позицията, че средствата трябва да бъдат насочени към мерките с най-голям интерес и полза за общността.  Екипът на МИГ предостави данни за проведените до момента приеми, и като такива мерки са се утвърдили – мярка  19.2-6.4 „Инвестиции в неземеделски дейности” и мярка 19.2-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“. В срещата взеха участие представители на общинска администрация, местен бизнес, земеделски производители и активни граждани.

Проведената среща е във връзка с изпълнение на Споразумение № РД 50-141/21.10.2016 г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ на ПРСР 2014-2020 г.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

*

scroll to top