Проект „СЪЗДАВАНЕ НА ТРАНСНАЦИОНАЛНО ПАРТНЬОРСТВО В ТЪРСЕНЕ НА НОВ ПОДХОД ЗА ПРОМОТИРАНЕ НА МЕСТНАТА ИДЕНТИЧНОСТ“

Сдружение „МИГ-Берковица и Годеч“ изпълнява Административен договор № РД 50-77/10.05.2021 г. с УО на ПРСР 2014-2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-19.354 за подготвителни дейности за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

Основна целСъздаване на партньорство между МИГ–Берковица и Годеч и потенциалния партньор от Франция – МИГ Диньоа (GAL Dignois) за подготовка и разработване на проект за транснационално сътрудничество фокусиран върху търсене на нови подходи за промотиране на местната идентичност на територията на двата МИГ.

Специфичните цели:

1) Създаване и разширяване възможностите за обмен на опит и ноу-хау, за взаимно обучение и партниране, за трансфер на политики и информация чрез провеждане на работни срещи и работно посещение;

2) Идентифициране на местните идентичности на двата МИГ, основани на един или няколко от следните елементи: история, култура, традиции, местни продукти чрез анализ на текущото състояние в подкрепа развитието на двете територии;

3) Задълбочена оценка на нагласите у производители, предприемачи, училища, публична администрация и т.н. като принос към създаване и развитие на сътрудничество;

4) Изграждане на чувство за общност и идентичност между двата европейски селски района (от България и Франция) чрез планирането и реализирането на съвместни проектни дейности.

Основни дейности по проекта:

  1. Организиране и провеждане на заседания на работна група.
  2. Разработване на анализ и проучване на територията на потенциалните партньори МИГ-Берковица и Годеч и МИГ Диньоа (GAL Dignois)
  3. Организиране и провеждане на работно посещение при потенциалния партньор
  4. Изготвяне на проект за транснационално сътрудничество с партньор от Франция и партньорско споразумение
  5. Дейност за информиране и публичност
  6. Координация на дейностите по проекта

Очаквани резултати:

1) Подобрен административен капацитет на всеки един от партньорите;

2) Създадени условия за поддържане и развитие на дългогодишно партньорство;

3) Реализацията на проектните дейности ще допринесат още за: брандиране на териториите (утвърждаване на местни марки), развитие на териториален маркетинг, селски туризъм, иновативни практики, пазар на труда, социалното включване, равните възможности и недискриминация, условията на труд, обмяна на опит и изграждането на административен капацитет на МИГ.

Обща стойност на проекта42 414,44 лева, от които 38 173,00 лева (90 %) от ЕЗФРСР и     4 241,44 лева (10 %) национално финансиране.

Срок на изпълнение: 10 май 2021 г. – 09 юни 2022 г.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

*

scroll to top