Редовно заседание на Общото събрание на Сдружение „МИГ – Берковица и Годеч“

На 19 април 2017 г. от 16:00 часа в Заседателна зала на Общинска администрация Берковица се проведе редовно заседание на Общото събрание на Сдружение „Местна инициативна група – Берковица и Годеч“. Съгласно предварително обявения дневен ред, на събранието бяха приети Годишен доклад за дейността на Сдружението и годишния финансов отчет за 2016 година. Общото събрание одобри бюджета на МИГ за 2017 година и прие план за дейностите, които включват редица информационни и обучителни мероприятия. През 2017 г. местните лидери, представители на уязвимите групи от населението, младежи, предприемачи ще имат възможност да се включат в безплатни обучения по следните теми:

  • „Създаване и развитие на бизнес идея. Как да започна собствен бизнес“;
  • „ИТ в бизнеса – Маркетинг по интернет“;
  • „Изпълнение и управление на проект“;
  • „Използване на наличния потенциал за производство, билкосъбиране, преработка и разпространение на култивирани и диворастящи билки, горски плодове и гъби на територията на МИГ“

Общото събрание взе и решение за членство в Сдружение „Асоциация Национална Лидер Мрежа“.

„МИГ – Берковица и Годеч“ планира да проведе прием на проекти по мерки от одобрената Стратегия за ВОМР, съгласно индикативна годишна работна програма за 2017 г.

Код на мярката

Наименование на процедурата Общ размер на безвъзмездната финансова помощ (в лв.) Допустими кандидати
19.2-4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ 450 000 лв. Земеделски производители, които имат икономически размер на стопанството не по-малко от левовата равностойност на 8000 евро измерен в стандартен производствен обем
19.2-4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ 190 000 лв. Земеделски стопани;

Признати групи или организации на производители или такива, одобрени за финансова помощ по мярка 9;

ЕТ и ЮЛ, различни от посочените

19.2-6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ 450 000 лв. Земеделски стопани или микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията, както и физически лица, регистрирани по Закона за занаятите
19.2-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ 300 000 лв. Общини Берковица и Годеч – за всички допустими дейности;

Юридически лица с нестопанска цел за дейности, свързани със социалната и спортната инфраструктура и културния живот;

Читалища за дейности свързани с културния живот.

19.2-8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти“ 100 000 лв.

Физически и юридически лица и местни поделения на вероизповеданията, собственици на горски територии;  Общини, собственици на горски територии;  Сдружения на частни собственици на горски територии или общини;  МСП;

Горски стопани, доставчици на услуги

Събранието бе ръководено от инж. Милчо Доцов – Председател на УС на МИГ, който призова към инициативност и предприемчивост за успешното усвояване на одобрения общ бюджет за проекти в размер на 2 933 745 лева и постигане целите на Стратегията за ВОМР, финансирана по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., с финансовата подкрепа на Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони.

Подробна информация се публикува на интернет страницата на МИГ – Берковица и Годеч: www.mig-bg.org

Информация и консултации може да бъдат получени и в офиса на „МИГ – Берковица и Годеч“ на адрес: гр. Берковица, ул. “Д-р Иван Панов“ № 1, ет. 3, стая 305 и в изнесено работно място на адрес: гр. Годеч, ул. „Република“ №1, стая 302.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

*

scroll to top