Сдружение „Местна инициативна група–Берковица и Годеч” сключи Административен договор по подмярка 19.1

Сдружение „Местна инициативна група – Берковица и Годеч” сключи Административен договор № РД 50-76/22.03.2023 г., по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Финансовата помощ в размер на 48 878,00 лева е предоставена за дейности, които допринасят за постигане целите на мярката:

 1. Подпомагане на процеса по създаване на местни инициативни групи (МИГ) на териториите на прилагане на подхода Водено от общностите местно развитие (ВОМР);
 2. Подкрепа за придобиване на умения и създаване на капацитет за функциониране на такива групи на местно ниво;
 3. Подпомагане на процеса за подготовка на стратегии за местно развитие, финансирани от ЕЗФРСР или от повече от един от Европейските структурни и инвестиционни фондове;
 4. Насърчаване на включването на местното население в разработването и бъдещото прилагане на стратегиите за Водено от общностите местно развитие;
 5. Подкрепа за информиране на местното население относно възможността за финансиране на стратегиите по повече от един фонд.

Проектът ще се изпълнява в рамките на шест месеца и обхваща следните дейности:

 • Популяризиране на подхода и процеса по разработка на СВОМР;
 • Обучение на местни лидери и заинтересовани страни;
 • Проучвания и анализи на територията;
 • Подготовка на стратегия за ВОМР, включително консултиране на местната общност във връзка с подготовка на стратегията;
 • Координация на изпълнението на подготвителните дейности;
 • Регистрация на МИГ.

Очаквани резултати от реализацията на проекта:

 • проведена информационна кампания за популяризиране процеса на разработка на стратегията – 3 бр. информационни срещи; излъчвания в регионални медии – 50 минути;
 • организирани и проведени 1 обучения за екипа на МИГ и 6 обучения за местни лидери;
 • проведени и разработени 3 броя проучвания и анализ на територията;
 • разработена, консултирана и обсъдена стратегия за ВОМР;
 • проведени 3 бр. срещи за консултиране с местната общност;
 • проведени 3 бр. срещи за обсъждане с местната общност и 1 конференции за представяне на разработената стратегия
 • изработени информационни плакати и рол-банер за популяризиране дейностите по проекта;
 • учреден МИГ с нова територия и регистрация на МИГ-Берковица, Годеч и Драгоман.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

*

scroll to top