СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

ИЗМЕНЕНИE НА ОДОБРЕНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ

МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА МИГ – БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ

До всички членове, съмишленици, потенциални бенефициенти и заинтересовани лица от общини Берковица и Годеч.

 

Екипът на Сдружение „Местна инициативна група–Берковица и Годеч“ представя за обществено обсъждане следното предложение на изменение на Стратегията за водено от общностите местно развитие (ВОМР) на МИГ–Берковица и Годеч:

Предлага преразпределение на средства в размер на 79 900,00 лв. от бюджета по мярка 19.2-4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ да се прехвърлят към бюджета на мярка 19.2-6.4. „Инвестиции в неземеделски дейности”.

 

Промяната е на основание чл. 10, ал. 1 и ал. 2 от Споразумение № РД 50–141/21.10.2016 г., във връзка с чл. 39, т. 3 и т. 4 от Наредба № 22 от 14 декември 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014–2020 г. и се налага във връзка със следните обстоятелства:

Стратегията за ВОМР, която МИГ–Берковица и Годеч изпълнява по Споразумение № РД 50–141/21.10.2016 г. и измененията към него и е с бюджет 3 732 745,00 лева, разпределен между седем мерки. Към края на месец март 2022 г., на база на подадени проектни предложения, средствата от СВОМР на МИГ са усвоени както следва:

Мярка от СВОМР

Разполагаем бюджет

Брой подадени проекти

Изпълнение на СВОМР

Договорени проекти

Брой одобрени от МИГ проекти, вкл. резерви

в лева

 в %

в лева

в %

 

 

 

 

 

 

 

19.2-4.1

850 000,00

22,77

22

565 291,63

16,23

10

19.2-4.2

125 075,00

3,35

1

0

0,00

1

19.2-6.4

1 435 745,00

38,46

26

274 845,47

7,89

18*

19.2-8.6

74 925,00

2,01

2

0,00

0,00

1

19.2-7.2

972 000,00

26,04

10

299 302,46

8,59

4

19.2-7.5

225 000,00

6,03

6

199 992,00

5,74

2

19.2-7.6

50 000,00

1,34

4

23764,12

0,68

3

 

 

 

 

 

 

 

Общо:

3 732 745,00

100,00

63

1 363 195,68

39,13

39

 

В хода на изпълнение на Стратегията се очертаха две основни нужди от промяна в преразпределянето на финансовия ресурс.

След проведени 7 процедури за прием на проектни предложения по мярка 19.2–4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ е входирано и оценено само едно проектно предложение. Общо одобрената му стойност е 83 291,20 лв., от която  41645,58 лв е безвъзмездната финансова помощ. С одобрения кандидат е сключен Административен договор, който в последствие е прекратен.

Екипът на Сдружението проведе множество разговори със земеделски производители от региона за активизиране на потенциални кандидати, но на този етап такива не бяха идентифиицирани.

Към настоящия момент е наличен пълния размер на бюджета, от което следва, че ако не бъдат предприети мерки за преразпределяне на финансовия ресурс има риск бюджета по мярката да не бъде усвоен напълно.

От друга страна, интереса към дейности извън земеделието и преработката на земеделски продукти е голям за територията на МИГ. Към момента е проведена 1 процедура за прием на проектни предложения по мярка 19.2-6.4. „Инвестиции в неземеделски дейности”, при която са подадени 26 проектни предложения с обща стойност на заявеното подпомагане 2 801 798,55 лв. Има сключени 2 административни договора с общ размер на безвъзмездна финансова помощ – 274 745,47 лв., от което е видно че по мярката е наличен недостиг на средства. Това налага необходимост от прехвърляне на средства в това направление.

С цел усвояване на целия финансовия ресурс и изпълнение на Стратегията за ВОМР, екипът на МИГ–Берковица и Годеч предлага да се извърши промяна на финансовите параметри с до 10% от одобрения от ЕЗФРСР бюджет по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014–2020 г. и съответно мониторинговите индикатори за резултат във връзка с промяната на финансовите параметри.

Писмени предложения и коментари, относно представената промяна могат да се изпращат в срок до 26.04.2022 г. (включително) на следната електронна поща: proektmig@abv.bg.

Предложенията и коментарите следва да бъдат представени в свободен текст, в рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл във формат „doc” или „docx“.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

*

scroll to top