СЪОБЩЕНИЕ за обществено обсъждане

Сдружение „Местна инициативна група – Берковица и Годеч“ представя за обществено обсъждане:

  1. ПРЕДЛОЖЕНИЯ за изменение на Стратегия за водено от общностите местно развитие на МИГ – Берковица и Годеч /Приложение № 1/;

  2. ПРЕДЛОЖЕНИЯ за приоритизиране на критериите за оценка на проектните предложения по мерки от СВОМР на МИГ – Берковица и Годеч, при наличие на проекти с еднакъв брой точки, получени в резултат на техническата и финансова оценка и за които не достига финансов ресурс /Приложение № 2/:

  • Мярка 19.2-4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“;

  • Мярка 19.2-4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“;

  • Мярка 19.2-6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности”;

  • Мярка 19.2-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“;

  • Мярка 19.2-7.5 „Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура”;

  • Мярка 19.2-7.6 „Съхранение и приобщаване към местното културно, историческо и природно наследство – Напред към наследството – наследството ни обединява“;

  • Мярка 19.2-8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти”.

Писмени предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат в срок до 13.09.2019 г. (включително) на следната електронна поща: proektmig@abv.bg.

Предложенията и коментарите следва да бъдат представени в свободен текст, в рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл във формат „doc”.

Приложение 1-Предложение TABLE_промени-общ. обсъждане

Приложение 2 Предложение преорит. критерии-общ. обсъждане

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

*

scroll to top