Съобщение за промяна на СВОМР на МИГ – Берковица и Годеч

Сдружение „Местна инициативна група – Берковица и Годеч“ изпълнява Споразумение за изпълнение на стратегия за Водено от общностите местно развитие № РД 50-141/21.10.2016 г. с Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

На основание чл. 10, ал. 1 и ал. 2 от Споразумението, Сдружение „Местна инициативна група – Берковица и Годеч“ планира да заяви промяна в Стратегията за ВОМР във връзка с чл. 39, т. 1 и 2 от Наредба № 22 от 14 декември 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020.

Промяната в Стратегията за ВОМР на Сдружение „Местна инициативна група – Берковица и Годеч“ се налага във връзка със следните обстоятелства:

С влизане в сила на закона за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители (обн. ДВ бр. 2 от 03.01.2018 г.), отпадна правното основание за издаване на наредби по чл. 9а за прилагане на мерките и подмерките от ПРСР 2014-2020 г. Съгласно чл. 9б, ал. 2 от ЗПЗП производствата се провеждат при условията и по реда на Закона за управление на средствата по Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ).

В тази връзка, когато в описанието на мерките от ЕЗФРСР и/или други части от СВОМР се препраща към наредби с правно основание чл. 9а от ЗПЗП (отм.), МИГ следва да предприеме необходимите действия за промяна на съответната/ите мярка/части от СВОМР. Предвид това, се налага промяна и синхронизиране на Стратегията за ВОМР с приложимата нормативна уредба (ЗПЗП и ЗУСЕСИФ).

Сдружение „Местна инициативна група – Берковица и Годеч“ представя пред местната общност, Предложение за промяна на Стратегията за Водено от общностите местно развитие на „МИГ – Берковица и Годеч“.

            Предложението за промяна на СВОМР на МИГ, ще бъде обсъдено на предстоящо заседание на Общото събрание на МИГ – Берковица и Годеч.

Предложение за изменеие на СВОМР на МИГ – Берковица и Годеч

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

*

scroll to top