Съобщение

С влизане в сила на Закона за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители, съгласно чл. 9б, т. 2 (обн. ДВ, бр.2 от 2018 г.) се предвижда производствата по предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за мерките и подмерките от ПРСР 2014-2020 г. да се провеждат при условията и по реда на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ).

Предвид това, Ви уведомяваме, че е необходимо синхронизиране на Стратегията за ВОМР на „МИГ – Берковица и Годеч“ с приложимата нормативна уредба.

Прием на проекти за 2018 г. ще се осъществява съгласно приложено Първо изменение на индикативна годишна работна програма.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

*

scroll to top