Решения за откриване и възлагане

Процедура_Поддръжка на интернет страница

Процедура_Доставка на офис-консумативи и канцеларски материали за обезпечаване дейността и текущите разходи за управление на Сдружение ”МИГ-Берковица и Годеч”

Процедура_Организация, подготовка и провеждане на работни информационни срещи и конференции в населените места на територията на МИГ – Берковица и Годеч за информиране и обсъждане

Процедура_Дизайн, изработка, отпечатване на информационно-рекламни матириали за популяризиране, информиране и публичност на Стратегията за ВОМР на МИГ – Берковица и Годеч

Процедура_Доставка на многофункционална лазерна машина – принтер, копир и скенер

Процедура_Разработване на Наръчници за потенциални получатели на финансова помощ за подготовка на проекти по Стратегията за ВОМР

Процедура_Изготвяне на 1 брой анализ и проучване

Процедура_Организиране и провеждане на обучения по различни теми за управление и популяризиране на процеса за прилагане на СВОМР на Сдружение “МИГ – Берковица и Годеч

Процедура_Реализиране на 6 броя радио-излъчвания на МИГ – Берковица и Годеч в Радио Беркк-М

Процедура_Реализиране на 6 броя телевизионни излъчвания на МИГ – Берковица и Годеч в Медила Систем

Процедура_Оценка