Решения за откриване и възлагане

Процедура_Реализиране на до 14 броя телевизионни излъчвания на МИГ-Берковица и Годеч в кабелна телевизия Медила систем

Процедура_Организация, подготовка и провеждане на работни информационни срещи на МИГ-Берковица и Годеч

Процедура_Доставка на офис-консумативи и канцеларски материали

Процедура_Поддържане на електронната страница на Сдружение “Местна Инициативна Група – Берковица и Годеч”

Процедура_Трудова медицина

Процедура_Разработване на Насоки за кандидатстване и други материали по 2 мерки от СВОМР

Процедура_Обучение с практическа насоченост на територията на МИГ от Европейския съюз

Процедура_Оценка на проектни предложения

Процедура_Дизайн, изработка, отпечатване на информационно-рекламни материали за популяризиране, информиране и публичност на Стратегията за ВОМР на МИГ-Берковица и Годеч

Процедура_Разработване на наръчник за изпълнение на проекти по СВОМР, предназначена за потенциални получатели на финансова помощ

Процедура_Организиране и провеждане на двудневно обучение за популяризиране на стратегията за ВОМР и прилагане на подхода от територията на МИГ – Берковица и Годеч