През декември 2010 г., в рамките на проект№ 431-2-03-17 „Придобиване на умения и постигане на обществена активност за потенциална местна инициативна група на територията на общините Берковица и Годеч” е създадено Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Берковица и Годеч“.
Сдружението успешно реализира Стратегия за местно развитие в периода 2012–2015 г. по Договор № РД 50–86 от 13.06.2012 г.
През 2016 г. бе изпълнен проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014 – 2020 г., където бе разработена Стратегия за ВОМР за периода 2016-2023 г.
На 21.10.2016 г. между Сдружение „МИГ – Берковица и Годеч“ и Управляващият орган на Програма за развитие на селските райони за периода 2014 2020 г. се сключи Споразумение № РД 50 – 141/ 21.10.2016 г. за изпълнение на Стратегията за водено от общностите местно развитие на „МИГ – Берковица и Годеч“.
Председател на Управителния съвет на Сдружение „МИГ – Берковица и Годеч“ е Радослав Георгиев Найденов.

Списък на членовете на колективния върховен орган на Сдружение МИГ-Берковица и Годеч актуален към 04.12.2023 г

Списък на членовете на колективния управителен орган на Сдружение МИГ – Берковица и Годеч

Списък на членовете на колективния върховен орган на Сдружение МИГ-Берковица и Годеч актуален към 27.06.2022 г.

Списък на членовете на колективния върховен орган на Сдружение МИГ-Берковица и Годеч актуален към 14.10.2021 г.

Списък на членовете на колективния върховен орган на Сдружение МИГ-Берковица и Годеч актуален към 16.06.2021 г.

Списък на членовете на колективния върховен орган на Сдружение МИГ-Берковица и Годеч актуален към 20.05.2021 г.

Списък на членовете на колективния върховен орган на Сдружение МИГ-Берковица и Годеч актуален към 12.04.2021 г.

Списък на членовете на колективния върховен орган на Сдружение МИГ-Берковица и Годеч актуален към 27.11.2019 г.

Списък на членовете на колективния върховен орган на Сдружение МИГ-Берковица и Годеч актуален към 17.01.2019 г.

Списък на членовете на колективния върховен орган на Сдружение МИГ-Берковица и Годеч актуален към 19.04.2017 г.

Списък на членовете на колективния върховен орган на Сдружение МИГ-Берковица и Годеч актуален към 16.05.2016 г.