Обява за прием на проекти по мярка 19.2-7.5

Прием на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.462 „МИГ-Берковица и Годеч“ – мярка 19.2-7.5 „Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“ към Стратегията за ВОМР на „МИГ – Берковица и Годеч“, финансирана по Програма за развитие на селските райони“ 2014-2020 г. Всички документи по мярка 19.2-7.5

Обява за прием на проекти по мярка 19.2-7.2

Прием на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.461 „МИГ-Берковица и Годеч“ – мярка 19.2-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ към Стратегията за ВОМР на „МИГ – Берковица и Годеч“, финансирана по Програма за развитие на селските райони“ 2014-2020 г. Всички документи по мярка 19.2-7.2

Обява за прием на проекти по мярка 19.2-4.1

Прием на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.436 „МИГ-Берковица и Годеч“ – мярка 19.2-4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ към Стратегията за ВОМР на „МИГ – Берковица и Годеч“, финансирана по Програма за развитие на селските райони“ 2014-2020 г. Всички документи мярка 19.2-4.1-втори прием

Отбелязване на празника на МИГ-Берковица и Годеч

На 25 септември 2020 г. МИГ – Берковица и Годеч отбеляза своя първи празник. Събитието беше открито с мултимедийна презентация за дейността на МИГ-Берковица и Годеч и развитието на територията през целия период от създаването до момента. Открита бе  Фото-изложба, представяща реализирани проекти по Стратегия за местно развитие на МИГ и добри практики, както и […]

ПОКАНА

Уважаеми жители на Община Берковица и Община Годеч, СДРУЖЕНИЕ „МИГ–БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ” Ви кани на Празник за популяризиране дейността на МИГ, който ще се проведе на 25 септември, от 10:00 часа, в гр. Берковица площад „Йордан Радичков“. Подготвена е богата музикално-танцова програма, в която ще вземат участие състави на Читалища от територията на МИГ, както […]