Обява за прием на проектни предложения по мярка 19.2-4.1 – втори срок за прием

Прием на проектни предложения по процедура №BG06RDNP001-19.493 МИГ-Берковица и Годеч: 19.2-4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ към Стратегията за ВОМР на „МИГ – Берковица и Годеч“, финансирана по Програма за развитие на селските райони“ 2014-2020 г. Всички документи по мярка 19.2-4.1 – 2 прием  

Съобщение за обществено обсъждане

Сдружение „Местна инициативна група – Берковица и Годеч“ представя за обсъждане Насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения по мярка 19.2-7.6 „Съхранение и приобщаване към местното културно, историческо и природно наследство – Напред към наследството – наследството ни обединява“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на „МИГ – Берковица и […]

Съобщение за обществено обсъждане

Сдружение „Местна инициативна група – Берковица и Годеч“ представя за обсъждане Насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения по мярка 19.2-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на „МИГ – Берковица и Годеч“. Процедурата се осъществява във […]

Съобщение за обществено обсъждане

Сдружение „Местна инициативна група – Берковица и Годеч“ представя за обсъждане Насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения по мярка 19.2-4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на „МИГ – Берковица и Годеч“. Процедурата се осъществява във връзка с изпълнение на Споразумение РД 50-141/21.10.2016 […]

Проект „СЪЗДАВАНЕ НА ТРАНСНАЦИОНАЛНО ПАРТНЬОРСТВО В ТЪРСЕНЕ НА НОВ ПОДХОД ЗА ПРОМОТИРАНЕ НА МЕСТНАТА ИДЕНТИЧНОСТ“

Сдружение „МИГ-Берковица и Годеч“ изпълнява Административен договор № РД 50-77/10.05.2021 г. с УО на ПРСР 2014-2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-19.354 за подготвителни дейности за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено […]

Проведени срещи за Обществено обсъждане

    На 14.05.2021 г. и 17.05.2021 г. в Общините Берковица и Годеч се проведоха обществени обсъждания на проект за изменение на изпълняваната от „Местна инициативна група-Берковица и Годеч“ Стратегия за Водено от общностите местно развитие. Изменението е в резултат от осигуреното допълнително финансиране по подхода ВОМР след одобрение на единадесето изменение на Програмата за […]