Съобщение за обществено обсъждане по мярка 19.2-8.6

Сдружение „Местна инициативна група – Берковица и Годеч“ представя за обсъждане Условия за кандидатстване и изпълнение по процедура чрез подбор на проектни предложения по мярка 19.2-8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти” от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на „МИГ – Берковица и Годеч“. Процедурата […]

Съобщение за обществено обсъждане на мярка 19.2-7.2

Сдружение „Местна инициативна група – Берковица и Годеч“ представя за обсъждане Насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения по мярка 19.2-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на „МИГ – Берковица и Годеч“. Процедурата се осъществява във […]

Съобщение за обществено обсъждане на мярка 19.2-6.4

Сдружение „Местна инициативна група – Берковица и Годеч“ представя за обсъждане Насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения по мярка 19.2-6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от Стратегията за ВОМР на „МИГ – Берковица и Годеч“. Процедурата се осъществява във връзка с изпълнение на Споразумение РД 50-141/21.10.2016 г. за прилагане на […]

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

ИЗМЕНЕНИE НА ОДОБРЕНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА МИГ – БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ До всички членове, съмишленици, потенциални бенефициенти и заинтересовани лица от общини Берковица и Годеч.   Екипът на Сдружение „Местна инициативна група–Берковица и Годеч“ представя за обществено обсъждане следното предложение на изменение на Стратегията за водено от общностите местно развитие […]

Покана за провеждане на Общо събрание

ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „MИГ- БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ” П О К А Н А за провеждане на Общо събрание УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Управителният съвет на Местна инициативна група–Берковица и Годеч, на основание чл. 26 от ЗНЮЛЦ и чл. 16 от Устава на Сдружението свиква Общо Събрание на 30.11.2022 г. от 15:00 […]