Съобщение за промяна на СВОМР на МИГ – Берковица и Годеч

Сдружение „Местна инициативна група – Берковица и Годеч“ изпълнява Споразумение за изпълнение на стратегия за Водено от общностите местно развитие № РД 50-141/21.10.2016 г. с Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. На основание чл. 10, ал. 1 и ал. 2 от Споразумението, Сдружение „Местна инициативна група – Берковица […]

Съобщение

С влизане в сила на Закона за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители, съгласно чл. 9б, т. 2 (обн. ДВ, бр.2 от 2018 г.) се предвижда производствата по предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за мерките и подмерките от ПРСР 2014-2020 г. да се провеждат при условията и по реда на Закона […]

Конференция в град Берковица на МИГ – Берковица и Годеч – 22.12.2017 г.

На 22 декември 2017 г., от 11:00 часа в „Детски център „Камбанка” – гр. Берковица се проведе информационна конференция, като част от планираните дейности за популяризиране на стратегията за ВОМР на територията на нейното изпълнение по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР“ във връзка с изпълнение на Споразумение № РД 50-141/21.10.2016 […]