Информационна среща в гр. Годеч на МИГ – Берковица и Годеч – 15 ноември 2018 г.

На 15 ноември 2018 г., от 11:00 часа в гр. Годеч, се проведе информационна среща, като част от планираните дейности за популяризиране на Стратегията за ВОМР на територията на нейното изпълнение по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ на ПРСР 2014–2020 г.

Обява за прием на проекти

Прием на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.086 “МИГ-Берковица и Годеч: мярка 19.2-4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от Стратегия за водено от общностите местно развитие на „Местна инициативна група – Берковица и Годеч”, финансирана по Програма за развитие на селските райони“ 2014-2020 г. Изтегли всички документи>>>

Обява за прием на проекти

Прием на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.090 МИГ-Берковица и Годеч – мярка 19.2-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ по Стратегия за водено от общностите местно развитие на „Местна инициативна група – Берковица и Годеч”, финансирана по Програма за развитие на селските райони“ 2014-2020 г. Изтегли всички документи>>> Въпроси и отговори по мярка […]

Покана

СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ” организира информационни срещи за разяснения, свързани с приеми на проекти по мерки към Стратегията за  Водено от общностите местно развитие на „МИГ – Берковица и Годеч“ мярка 19.2-4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ и мярка 19.2-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка […]