Решение на Комисия за подбор на проектни предложения за оценителна сесия № BG06RDNP001-19.024-S1 по процедура „МИГ-Берковица и Годеч“- мярка 19.2-4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от Стратегия за ВОМР


Регистър на подадени проектни предложения мярка-19.2-4.1


Прием на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.024 „МИГ-Берковица и Годеч“ – мярка 19.2-4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“към Стратегията за ВОМР на „МИГ – Берковица и Годеч“, финансирана по Програма за развитие на селските райони“ 2014-2020 г.

Изтегли всички документи>>>