Решение на Комисия за подбор на проектни предложения за оценителна сесия № BG06RDNP001-19.086-S1-RR3 на Комисия за подбор на проектни предложения за оценителна сесия № BG06RDNP001-19.086-S1 по процедура „МИГ-Берковица и Годеч“- мярка 19.2-4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от Стратегия за ВОМР

 


Заповед за назначаване на комисия за подбор на проектни предложения по процедура за подбор на проектни предложения мярка 19.2-4.2

 


Регистър на постъпилите проектни предложения по мярка 19.2-4.2


ОБЯВА ЗА ПРИЕМ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО МЯРКА 19.2-4.2

Прием на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.086 “МИГ-Берковица и Годеч: мярка 19.2-4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“от Стратегия за водено от общностите местно развитие на „Местна инициативна група – Берковица и Годеч”, финансирана по Програма за развитие на селските райони“ 2014-2020 г.

Изтегли всички документи>>>