Решение на Комисия за подбор на проектни предложения за оценителна сесия № BG06RDNP001-19.090-S1-RR6 по процедура BG06RDNP001-19.090 на „МИГ-Берковица и Годеч: 19.2-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“от Стратегия за ВОМР


Списък на проектните предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка с посочени мотиви за отхвърляне мярка 19.2-7.2


Заповед за назначаване на комисия за подбор на проектни предложения по процедура за подбор на проектни предложения мярка 19.2-7.2


Регистър на постъпилите проектни предложения по мярка 19.2-7.2


СЪОБЩЕНИЕ за удължаване периода на прием

Управителният съвет на Сдружение „МИГ- Берковица и Годеч“ на свое заседание, проведено на 26.02.2019 г. взе решение за удължаване периода на прием по процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.090 „МИГ-Берковица и Годеч: 19.2-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“.

Промяната касае крайният срок за подаване на проектни предложения, като проектните предложения по процедурата могат да бъдат подадени от кандидатите в периода на прием с начало 31.10.2018 г. и краен срок за подаване на проектни предложения: 17:00 часа на 15.03.2019 г.

Заповед за удължаване периода на прием по мярка 19.2-7.2


Въпроси и отговори по мярка 19.2-7.2 към 06.02.2019 г.

Въпроси и отговори по мярка 19.2-7.2 към 12.11.2018 г.


ОБЯВА ЗА ПРИЕМ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО МЯРКА 19.2-7.2

Прием на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.090 МИГ-Берковица и Годеч – мярка 19.2-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“по Стратегия за водено от общностите местно развитие на „Местна инициативна група – Берковица и Годеч”, финансирана по Програма за развитие на селските райони“ 2014-2020 г.

Изтегли всички документи>>>