Решение по повторна оценка на Комисия за подбор на проектни предложения за оценителна сесия BG06RDNP001-19.191-S1


Заповед 02 от 20.01.2021 г. изменяща Заповед 06 от 01.04.2019 г.


Списък на предложените за финансиране проектни предложения от Оценителна сесия № BG06RDNP001-19.191-S1 по процедура „МИГ-Берковица и Годеч“- мярка 19.2-6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от Стратегия за ВОМР


Списък на предложените за отхвърляне проектни предложения и основанието за отхвърлянето им от оценителна сесия № BG06RDNP001-19.191-S1 по процедура „МИГ-Берковица и Годеч“- мярка 19.2-6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от Стратегия за ВОМР


Списък на резервните проектни предложения, които успешно са преминали оценяването, но за които не достига финансиране, подредени по реда на тяхното класиране от оценителна сесия № BG06RDNP001-19.191-S1 по процедура „МИГ-Берковица и Годеч“- мярка 19.2-6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от Стратегия за ВОМР


Списък на оттеглените по време на оценката проектни предложения от оценителна сесия № BG06RDNP001-19.191-S1 по процедура „МИГ-Берковица и Годеч“- мярка 19.2-6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от Стратегия за ВОМР


Решение на Комисия за подбор на проектни предложения за оценителна сесия № BG06RDNP001-19.191-S1 по процедура BG06RDNP001-19.191 на „МИГ-Берковица и Годеч: 19.2-6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от Стратегия за ВОМР


Списък на предложените за отхвърляне проектни предложения на етап „Административно съответствие и допустимост“ – Приложение 2 от Протокол за оценка на Административно съответствие и допустимост


Заповед за назначаване на комисия за подбор на проектни предложения по процедура за подбор на проектни предложения мярка 19.2-6.4


 

Регистър на постъпилите проектни предложения по мярка 19.2-6.4


Прием на проектни предложения по процедура № BG06RDNP001-19.191 “МИГ-Берковица и Годеч: мярка 19.2-6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от Стратегия за водено от общностите местно развитие на „Местна инициативна група – Берковица и Годеч”, финансирана по Програма за развитие на селските райони“ 2014-2020 г.

Въпроси и отговори по мярка 19.2-6.4-18.02.2019 г.

Въпроси и отговори по мярка 19.2-6.4-25.02.2019 г.

Въпроси и отговори по мярка 19.2-6.4-05.03.2019 г.

Изтегли всички документи мярка 19.2-6.4>>>