Регистър на постъпилите проектни предложения по мярка 19.2-6.4


Прием на проектни предложения по процедура № BG06RDNP001-19.191 “МИГ-Берковица и Годеч: мярка 19.2-6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от Стратегия за водено от общностите местно развитие на „Местна инициативна група – Берковица и Годеч”, финансирана по Програма за развитие на селските райони“ 2014-2020 г.

Въпроси и отговори по мярка 19.2-6.4-18.02.2019 г.

Въпроси и отговори по мярка 19.2-6.4-25.02.2019 г.

Въпроси и отговори по мярка 19.2-6.4-05.03.2019 г.

Изтегли всички документи мярка 19.2-6.4>>>