Решение на Комисия за подбор на проектни предложения за оценителна сесия № BG06RDNP001-19.219-S1-RR4 по процедура BG06RDNP001-19.219 на „МИГ-Берковица и Годеч: 19.2-8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти” от Стратегия за ВОМР


Заповед-за-назначаване-на-комисия-за-подбор-на-проектни-предложения-по-процедура-за-подбор-на-проектни-предложения-мярка-19.2-8.6


Прием на проектни предложения по процедура № BG06RDNP001-19.219 “МИГ-Берковица и Годеч“: мярка 19.2-8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти”  от Стратегия за водено от общностите местно развитие на „Местна инициативна група – Берковица и Годеч”, финансирана по Програма за развитие на селските райони“ 2014-2020 г.

Изтегли всички документи мярка 19.2-8.6>>>