Решение на Комисия за подбор на проектни предложения за оценителна сесия №BG06RDNP001-19.233-S1 по процедура BG06RDNP001-19.233 на „МИГ-Берковица и Годеч: 19.2-4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от Стратегия за ВОМР


Заповед за назначаване на комисия за подбор на проектни предложения по процедура за подбор на проектни предложения мярка 19.2-4.1

Списък на проектните предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка с посочени мотиви за отхвърляне мярка 19.2-4.1

Списък на Оттеглени (анулиране на повторно подадени (дублирани) проектни предложения мярка 19.2-4.1

 


Регистър на постъпилите проектни предложения по мярка 19.2-4.1-2 прием


Въпроси и отговори по мярка 19.2- 4.1-2 прием- 24.06.2019 г.


Въпроси и отговори по мярка 19.2- 4.1-2 прием-06.06.2019 г.


Въпроси и отговори по мярка 19.2- 4.1-2 прием- 03.06.2019 г.


Прием на проектни предложения по процедура № BG06RDNP001-19.233 „МИГ-Берковица и Годеч“ – мярка 19.2-4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от Стратегия за водено от общностите местно развитие на „Местна инициативна група – Берковица и Годеч”, финансирана по Програма за развитие на селските райони“ 2014-2020 г.

Изтегли всички документи >>>