Регистър на постъпилите проектни предложения по мярка 19.2-4.1-2 прием


Въпроси и отговори по мярка 19.2- 4.1-2 прием- 24.06.2019 г.


Въпроси и отговори по мярка 19.2- 4.1-2 прием-06.06.2019 г.


Въпроси и отговори по мярка 19.2- 4.1-2 прием- 03.06.2019 г.


Прием на проектни предложения по процедура № BG06RDNP001-19.233 „МИГ-Берковица и Годеч“ – мярка 19.2-4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от Стратегия за водено от общностите местно развитие на „Местна инициативна група – Берковица и Годеч”, финансирана по Програма за развитие на селските райони“ 2014-2020 г.

Изтегли всички документи >>>