Решение на Комисия за подбор на проектни предложения за оценителна сесия № BG06RDNP001-19.284-S1-RR3 по процедура BG06RDNP001-19.284 на „МИГ-Берковица и Годеч: 19.2-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“от Стратегия за ВОМР


Заповед за назначаване на комисия за подбор на проектни предложения по процедура за подбор на проектни предложения мярка 19.2-7.2


 


Регистър на постъпилите проектни предложения по мярка 19.2-7.2


Прием на проектни предложения по мярка 19.2-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ към Стратегията за ВОМР на „МИГ – Берковица и Годеч“, финансирана по Програма за развитие на селските райони“ 2014-2020 г.

Изтегли всички документи мярка 19.2-7.2