Решение на Комисия за подбор на проектни предложения за оценителна сесия № BG06RDNP001-19.380-S3


Заповед за назначаване на КППП по мярка 19.2-6.4


 Регистър на постъпилите проектни предложения по мярка 19.2-6.4


Обява за прием на проектни предложения по мярка 19.2-6.4

Сдружение „Местна инициативна група–Берковица и Годеч“ обявява прием на проектни предложения по процедура №BG06RDNP001-19.380: мярка 19.2-6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ към Стратегията за водено от общностите местно развитие на „МИГ–Берковица и Годеч“, финансирана по Програма за развитие на селските райони“ 2014-2020 г.

Проектните предложения по процедурата могат да бъдат подадени от кандидатите в ТРЕТИ ПЕРИОД НА ПРИЕМ с начало 16.10.2023 г. и краен срок за подаване на проектни предложения: 17:00 часа на 16.11.2023 г.

Всички документи по мярка 19.2-6.4-трети прием


Ново Решение на Комисия за подбор на проектни предложения за оценителна сесия № BG06RDNP001-19.380-S2


Заповед за рестартиране на процедура с код в ИСУН № BG06RDNP001-19.380-S2


Решение на Комисия за подбор на проектни предложения за оценителна сесия № BG06RDNP001-19.380-S2


Заповед-КППП – 19.2-6.4


Регистър на постъпилите проектни предложения по мярка 19.2-6.4


Обява за прием на проектни предложения по мярка 19.2-6.4

Сдружение „Местна инициативна група–Берковица и Годеч“ обявява прием на проектни предложения по процедура №BG06RDNP001-19.380: мярка 19.2-6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ към Стратегията за водено от общностите местно развитие на „МИГ–Берковица и Годеч“, финансирана по Програма за развитие на селските райони“ 2014-2020 г.
Проектните предложения по процедурата могат да бъдат подадени от кандидатите във
ВТОРИ ПЕРИОД НА ПРИЕМ с начало 03.07.2023 г. и краен срок за подаване на проектни предложения: 17:00 часа на 31.08.2023 г.
ТРЕТИ ПЕРИОД НА ПРИЕМ с начало 16.10.2023 г. и краен срок за подаване на проектни предложения: 17:00 часа на 16.11.2023 г.

Всички документи по мярка 19.2-6.4 втори прием


Решение на Комисия за подбор на проектни предложения за оценителна сесия № BG06RDNP001-19.380-S1


Заповед за назначаване на КППП по мярка 19.2-6.4


Регистър на постъпилите проектни предложения по мярка 19.2-6.4


Обява за прием на проектни предложения по мярка 19.2-6.4

Сдружение „Местна инициативна група–Берковица и Годеч“ обявява прием на проектни предложения по процедура №BG06RDNP001-19.380: мярка 19.2-6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ към Стратегията за водено от общностите местно развитие на „МИГ–Берковица и Годеч“, финансирана по Програма за развитие на селските райони“ 2014-2020 г.
Проектните предложения по процедурата могат да бъдат подадени от кандидатите в
ПЪРВИ ПЕРИОД НА ПРИЕМ с начало 13.02.2023 г. и краен срок за подаване на проектни предложения: 17:00 часа на 01.05.2023 г.
ВТОРИ ПЕРИОД НА ПРИЕМ с начало 03.07.2023 г. и краен срок за подаване на проектни предложения: 17:00 часа на 31.08.2023 г.
ТРЕТИ ПЕРИОД НА ПРИЕМ с начало 16.10.2023 г. и краен срок за подаване на проектни предложения: 17:00 часа на 16.11.2023 г.

Всички документи по мярка 19.2-6.4

scroll to top