Решение на Комисия за подбор на проектни предложения за оценителна сесия № BG06RDNP001-19.436-S1


Заповед за назначаване на комисия за подбор на проектни предложения по процедура за подбор на проектни предложения мярка 19.2-4.1

Регистър на подадени проектни предложения по мярка-19.2-4.1


Прием на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.436 „МИГ-Берковица и Годеч“ – мярка 19.2-4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ към Стратегията за ВОМР на „МИГ – Берковица и Годеч“, финансирана по Програма за развитие на селските райони“ 2014-2020 г.

Всички документи мярка 19.2-4.1-втори прием