Решение на Комисия за подбор на проектни предложения за оценителна сесия № BG06RDNP001-19.461-S1


Заповед за назначаване на комисия за подбор на проектни предложения по процедура за подбор на проектни предложения мярка 19.2-7.2


 

Регистър-на-постъпилите-проектни-предложения-по-мярка-19.2-7.2


 

Прием на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.461 „МИГ-Берковица и Годеч“ – мярка 19.2-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ към Стратегията за ВОМР на „МИГ – Берковица и Годеч“, финансирана по Програма за развитие на селските райони“ 2014-2020 г.

Всички документи по мярка 19.2-7.2