Решение на Комисия за подбор на проектни предложения за оценителна сесия № BG06RDNP001-19.462-S2


Заповед за назначаване на КППП по процедура за подбор на проектни предложения мярка 19.2-7.5


Регистър на постъпилите проектни предложения по мярка 19.2-7.5


Обява за прием на проекти предложения по мярка 19.2-7.5

Сдружение „Местна инициативна група – Берковица и Годеч“ обявява прием на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.462 – мярка 19.2-7.5 „Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“ към Стратегията за ВОМР на „МИГ – Берковица и Годеч“, финансирана по Програма за развитие на селските райони“ 2014-2020 г.

Всички документи по мярка 19.2-7.5