Решение на Комисия за подбор на проектни предложения за оценителна сесия № BG06RDNP001-19.462-S1


Заповед за назначаване на комисия за подбор на проектни предложения по процедура за подбор на проектни предложения мярка 19.2-7.5


 

Регистър на постъпилите проектни предложения по мярка 19.2-7.5


 

Прием на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.462 „МИГ-Берковица и Годеч“ – мярка 19.2-7.5 „Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“ към Стратегията за ВОМР на „МИГ – Берковица и Годеч“, финансирана по Програма за развитие на селските райони“ 2014-2020 г.

Всички документи по мярка 19.2-7.5