Решение на Комисия за подбор на проектни предложения за оценителна сесия № BG06RDNP001-19.534-S1


Заповед за назначаване на КППП по мярка 19.2-7.6


Регистър на постъпилите проектни предложения по мярка 19.2-7.6


Обява за прием на проектни предложения по мярка 19.2-7.6 – втори прием

Сдружение „Местна инициативна група–Берковица и Годеч“ обявява прием на проектни предложения по процедура № BG06RDNP001-19.534: мярка 19.2-7.6 „Съхранение и приобщаване към местното културно, историческо и природно наследство – Напред към наследството – наследството ни обединява“ от Стратегия за водено от общностите местно развитие на „МИГ–Берковица и Годеч”, финансирана по Програма за развитие на селските райони“ 2014-2020 г.

Проектните предложения по процедурата могат да бъдат подадени от кандидатите във ВТОРИ ПЕРИОД НА ПРИЕМ с начало 17.01.2022 г. и край 17:00 часа на 31.03.2022 г.

Всички документи по мярка 19.2-7.6


Обява за прием на проекти по мярка 19.2-7.6

Прием на проектни предложения по процедура за прием №BG06RDNP001-19.534 „МИГ-Берковица и Годеч: 19.2-7.6 „Съхранение и приобщаване към местното културно, историческо  и природно наследство – Напред към наследството – наследството ни обединява“ от Стратегия за водено от общностите местно развитие на „МИГ – Берковица и Годеч”, финансирана по Програма за развитие на селските райони“ 2014-2020 г.

Всички документи по мярка 19.2-7.6