Решение на Комисия за подбор на проектни предложения за оценителна сесия № BG06RDNP001-19.535-S1


Заповед за назначаване на КППП по процедура за подбор на проектни предложения мярка 19.2-7.2


Регистър на постъпилите проектни предложения по мярка 19.2-7.2


Обява за прием на проекти по мярка 19.2-7.2

Прием на проектни предложения по процедура за прием №BG06RDNP001-19.535 „МИГ-Берковица и Годеч: 19.2-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегия за водено от общностите местно развитие на „МИГ – Берковица и Годеч”, финансирана по Програма за развитие на селските райони“ 2014-2020 г.

Всички документи по мярка 19.2-7.2