Решение на Комисия за подбор на проектни предложения за оценителна сесия № BG06RDNP001-19.551-S1


Заповед за назначаване на КППП по процедура за подбор на проектни предложения мярка 19.2-8.6


Регистър на постъпилите проектни предложения по мярка 19.2-8.6


Обява за прием на проекти  по мярка 19.2-8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти” 

Сдружение „МИГ – Берковица и Годеч“ обявява прием на проектни предложения по процедура №BG06RDNP001-19.551 „МИГ-Берковица и Годеч: мярка 19.2-8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти” от Стратегия за водено от общностите местно развитие на „МИГ – Берковица и Годеч”, финансирана по Програма за развитие на селските райони“ 2014-2020 г.
Проектните предложения по процедурата могат да бъдат подадени от кандидатите в периода на прием с начало 22.11.2021 г. и краен срок за подаване на проектни предложения: 17:00 часа на 19.01.2022 г.

Всички документи по мярка 19.2-8.6