Регистър на подадени проектни предложения по мярка 19.2-4.1


Съобщение за  удължаване на срока за подаване на проектни предложения по процедура чрез подбор на Сдружение „МИГ – Берковица и Годеч“

 

Управителният съвет на Сдружението взе решение за промяна в крайния срок за подаване на проектни предложения  по процедура № BG06RDNP001-19.725 – мярка 19.2-4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ към Стратегията за ВОМР на МИГ – Берковица и Годеч.

Крайният срок за подаване на проектни предложения по процедурата е до 17:00 часа на 08.05.2024 г.

Обява за удължаване срока на прием 19.725


Обява за прием на проектни предложения по мярка 19.2-4.1

Сдружение „Местна инициативна група–Берковица и Годеч“ обявява прием на проектни предложения по процедура №BG06RDNP001-19.725: мярка 19.2-4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ към Стратегията за водено от общностите местно развитие на „МИГ–Берковица и Годеч“, финансирана по Програма за развитие на селските райони“ 2014-2020 г.

Проектните предложения по процедурата могат да бъдат подадени от кандидатите във

ВТОРИ ПЕРИОД НА ПРИЕМ с начало 31.07.2023 г. и краен срок за подаване на проектни предложения: 17:00 часа на 01.10.2023 г.

ТРЕТИ ПЕРИОД НА ПРИЕМ с начало 01.12.2023 г. и краен срок за подаване на проектни предложения: 17:00 часа на 01.02.2024 г.

Всички документи по мярка 19.2-4.1


Обява за прием на проектни предложения по мярка 19.2-4.1

Сдружение „Местна инициативна група–Берковица и Годеч“ обявява прием на проектни предложения по процедура №BG06RDNP001-19.725: мярка 19.2-4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“  към Стратегията за водено от общностите местно развитие на „МИГ–Берковица и Годеч“, финансирана по Програма за развитие на селските райони“ 2014-2020 г.

Проектните предложения по процедурата могат да бъдат подадени от кандидатите в

ПЪРВИ ПЕРИОД НА ПРИЕМ с начало 03.04.2023 г. и край 17:00 часа на 31.05.2023 г.

ВТОРИ ПЕРИОД НА ПРИЕМ с начало 31.07.2023 г. и край 17:00 часа на 01.10.2023 г.

ТРЕТИ ПЕРИОД НА ПРИЕМ с начало 01.12.2023 г. и край 17:00 часа на 01.02.2024 г.

Всички документи по мярка 19.2-4.1-725