Работна среща с потенциалния партньор МИГ Диньоа

В изпълнение на проект №BG06RDNP001-19.354-0005 „Създаване на транснационално партньорство в търсене на нов подход за промотиране на местната идентичност“ и Административен договор № РД 50-77/10.05.2021 г. по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 – 2020 г., в […]

Сдружение МИГ–Берковица и Годеч подписа пореден договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

Председателят на Сдружение МИГ–Берковица и Годеч Димитранка Каменова и кметът на Община Годеч Радослав Асенов подписаха административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони 2014–2020, съфинансиран от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Бенефициент по мярка 19.2-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове […]

Отбелязване на празника на МИГ-Берковица и Годеч

На 25 септември 2020 г. МИГ – Берковица и Годеч отбеляза своя първи празник. Събитието беше открито с мултимедийна презентация за дейността на МИГ-Берковица и Годеч и развитието на територията през целия период от създаването до момента. Открита бе  Фото-изложба, представяща реализирани проекти по Стратегия за местно развитие на МИГ и добри практики, както и […]

ВТОРИ ПОДПИСАН ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ КЪМ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА МИГ – БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ

На 06.08.2020 година, Председателят на Управителния съвет на „Местна инициативна група – Берковица и Годеч“ – Димитранка Каменова и Теодор Вълчев –  Председател на Кооперация „Каряна“ подписаха втория административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ – Берковица и Годеч по Програма за развитие на […]

Информационни срещи

В периода 26 – 27 февруари 2019 г. се проведоха информационни срещи на Сдружение МИГ-Берковица и Годеч в двата общински центъра гр. Берковица и гр. Годеч. Проведената информационна кампания имаше за цел да представи на местните заинтересовани страни стартиралата процедура за прием на проекти предложения № BG06RDNP001-19.191 “МИГ-Берковица и Годеч“: мярка 19.2-6.4 „Инвестиции в подкрепа […]

Информационна среща в гр. Годеч на МИГ – Берковица и Годеч – 15 ноември 2018 г.

На 15 ноември 2018 г., от 11:00 часа в гр. Годеч, се проведе информационна среща, като част от планираните дейности за популяризиране на Стратегията за ВОМР на територията на нейното изпълнение по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ на ПРСР 2014–2020 г.