ВТОРИ ПОДПИСАН ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ КЪМ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА МИГ – БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ

На 06.08.2020 година, Председателят на Управителния съвет на „Местна инициативна група – Берковица и Годеч“ – Димитранка Каменова и Теодор Вълчев –  Председател на Кооперация „Каряна“ подписаха втория административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ – Берковица и Годеч по Програма за развитие на […]

Информационни срещи

В периода 26 – 27 февруари 2019 г. се проведоха информационни срещи на Сдружение МИГ-Берковица и Годеч в двата общински центъра гр. Берковица и гр. Годеч. Проведената информационна кампания имаше за цел да представи на местните заинтересовани страни стартиралата процедура за прием на проекти предложения № BG06RDNP001-19.191 “МИГ-Берковица и Годеч“: мярка 19.2-6.4 „Инвестиции в подкрепа […]

Информационна среща в гр. Годеч на МИГ – Берковица и Годеч – 15 ноември 2018 г.

На 15 ноември 2018 г., от 11:00 часа в гр. Годеч, се проведе информационна среща, като част от планираните дейности за популяризиране на Стратегията за ВОМР на територията на нейното изпълнение по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ на ПРСР 2014–2020 г.

Общо събрание на Сдружение „МИГ – Берковица и Годеч“

На 30 април 2018 г. в Заседателната зала на Община Берковица се проведе Общо събрание на Сдружение „Местна инициативна група – Берковица и Годеч”. На вниманието на всички присъстващи бяха представени и приети следните материали: Годишния доклад за дейността на Сдружението за 2017 г.; Годишния финансов отчет за 2017 г. на МИГ – Берковица и […]

Конференция в град Берковица на МИГ – Берковица и Годеч – 22.12.2017 г.

На 22 декември 2017 г., от 11:00 часа в „Детски център „Камбанка” – гр. Берковица се проведе информационна конференция, като част от планираните дейности за популяризиране на стратегията за ВОМР на територията на нейното изпълнение по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР“ във връзка с изпълнение на Споразумение № РД 50-141/21.10.2016 […]