Съобщение

С влизане в сила на Закона за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители, съгласно чл. 9б, т. 2 (обн. ДВ, бр.2 от 2018 г.) се предвижда производствата по предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за мерките и подмерките от ПРСР 2014-2020 г. да се провеждат при условията и по реда на Закона […]

Покана за обучение

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ организира двудневно обучение за местни лидери – земеделски производители, предприемачи и други от територията на „МИГ – Берковица и Годеч” на следната тема: Информационни технологии в бизнеса – Маркетинг по интернет – за бизнес и земеделските производители дата и място на провеждане на обучението : – 29 – […]