Покана

СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ” организира информационни срещи за разяснения, свързани с приеми на проекти по мерки към Стратегията за  Водено от общностите местно развитие на „МИГ – Берковица и Годеч“ мярка 19.2-4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ и мярка 19.2-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка […]

Обява за прием на проекти

Утвърдил: инж. Милчо Доцов /Председател на УС/ Обява за прием на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.024 „МИГ-Берковица и Годеч“ – мярка 19.2-4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ към Стратегията за ВОМР на „МИГ – Берковица и Годеч“, финансирана по Програма за развитие на селските райони“ 2014-2020 г. Сдружение „Местна инициативна група – Берковица и Годеч“ обявява прием […]

Покана

П О К А Н А Сдружение „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ” Кани всички заинтересовани страни да присъстват на  ИНФОРМАЦИОННА КОНФЕРЕНЦИЯ  на тема: Възможности и условия за финансиране на проектни предложения към Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ-Берковица и Годеч. Представяне на активната процедура за прием на проекти по мярка […]

АНКЕТА

Уважаеми Госпожи и Господа, Във връзка с дейността на МИГ по изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие и провеждано проучване на тема: „Изкуства и занаяти на територията на „МИГ – Берковица и Годеч“ – състояние и възможности за развитие“, приложено изпращаме кратка анкета и ще Ви бъдем признателни, ако отделите време да […]

Обществено обсъждане-19.2-7.2

СЪОБЩЕНИЕ Сдружение „Местна инициативна група – Берковица и Годеч“ представя за обсъждане Насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения по мярка 19.2-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на „МИГ – Берковица и Годеч“. Процедурата се осъществява […]

Обществено обсъждане-19.2-4.2

СЪОБЩЕНИЕ Сдружение „Местна инициативна група – Берковица и Годеч“ представя за обсъждане Насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения по мярка 19.2-4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на „МИГ – Берковица и Годеч“. Процедурата се осъществява във връзка с изпълнение на Споразумение РД […]