Успешно приключен и изплатен проект на ЗП Христо Георгиев Янакиев

На 05.04.2022 г. в офиса на Сдружение МИГ – Берковица и Годеч е получено Решение на ДФ „Земеделие“ за одобрение изплащането на финансова помощ на Земеделски производител Христо Георгиев Янакиев, кандидат по процедура № BG06RDNP001-19.313 – мярка 19.2-4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от Стратегия за ВОМР на МИГ – Берковица и Годеч. По проекта е […]

Проведени срещи за Обществено обсъждане

    На 14.05.2021 г. и 17.05.2021 г. в Общините Берковица и Годеч се проведоха обществени обсъждания на проект за изменение на изпълняваната от „Местна инициативна група-Берковица и Годеч“ Стратегия за Водено от общностите местно развитие. Изменението е в резултат от осигуреното допълнително финансиране по подхода ВОМР след одобрение на единадесето изменение на Програмата за […]

Съобщение

Сдружение „Местна инициативна група – Берковица и Годеч“ представя за обсъждане Насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения по мярка 19.2-4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на „МИГ – Берковица и Годеч“. Процедурата се осъществява във връзка с изпълнение на Споразумение РД 50-141/21.10.2016 г. за […]

Обява за конкурс на външни експерти оценители

СПИСЪК на ОДОБРЕНИТЕ кандидати за външни оценители СПИСЪК на НЕОДОБРЕНИ кандидати за външни оценители Удължаване срока за подаване на документи за кандидатстване на външни експерти Удължаване срока за подаване на документи за кандидатстване на външни експерти-оценители На основание Решение от Протокол № 53 от 13.02.2017 г. на Управителния съвет на Сдружение „МИГ – Берковица и […]

Редовно заседание на Общото събрание на Сдружение „МИГ – Берковица и Годеч“

На 19 април 2017 г. от 16:00 часа в Заседателна зала на Общинска администрация Берковица се проведе редовно заседание на Общото събрание на Сдружение „Местна инициативна група – Берковица и Годеч“. Съгласно предварително обявения дневен ред, на събранието бяха приети Годишен доклад за дейността на Сдружението и годишния финансов отчет за 2016 година. Общото събрание […]