Съобщение за промяна на СВОМР на МИГ – Берковица и Годеч

Сдружение „Местна инициативна група – Берковица и Годеч“ изпълнява Споразумение за изпълнение на стратегия за Водено от общностите местно развитие № РД 50-141/21.10.2016 г. с Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. На основание чл. 10, ал. 1 и ал. 2 от Споразумението, Сдружение „Местна инициативна група – Берковица […]

Прием на проекти

Регистър проекти-19.2-4.1 Документи за информация Документи за попълване Документи към условия за изпълнение на проекта ОБЯВА-19.2-4.1 Съобщение-обществено обсъждане Условия за изпълнение-19.2-4.1 Условия за кандидатстване 19.2-4.1

Индикативна годишна работна програма за прием на проекти

Индикативна годишна работна програма за прием на проекти за 2018 г. Първо изменение индикативен график за приемите по съответните мерки от стратегията за ВОМР за 2017 г. Индикативен график за приемите по съответните мерки от стратегията за ВОМР за 2017 г.