Общо събрание на Сдружение „МИГ – Берковица и Годеч“

На 30 април 2018 г. в Заседателната зала на Община Берковица се проведе Общо събрание на Сдружение „Местна инициативна група – Берковица и Годеч”. На вниманието на всички присъстващи бяха представени и приети следните материали: Годишния доклад за дейността на Сдружението за 2017 г.; Годишния финансов отчет за 2017 г. на МИГ – Берковица и […]

Съобщение за промяна на СВОМР на МИГ – Берковица и Годеч

Сдружение „Местна инициативна група – Берковица и Годеч“ изпълнява Споразумение за изпълнение на стратегия за Водено от общностите местно развитие № РД 50-141/21.10.2016 г. с Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. На основание чл. 10, ал. 1 и ал. 2 от Споразумението, Сдружение „Местна инициативна група – Берковица […]

Съобщение

С влизане в сила на Закона за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители, съгласно чл. 9б, т. 2 (обн. ДВ, бр.2 от 2018 г.) се предвижда производствата по предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за мерките и подмерките от ПРСР 2014-2020 г. да се провеждат при условията и по реда на Закона […]

Съобщение

Сдружение „Местна инициативна група – Берковица и Годеч“ представя за обсъждане Насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения по мярка 19.2-4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на „МИГ – Берковица и Годеч“. Процедурата се осъществява във връзка с изпълнение на Споразумение РД 50-141/21.10.2016 г. за […]